آمار دانشجویان شاغل به تحصیل کلیه مقاطع تحصیلی

دانشکده/گروه کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری تخصصی مجموع
مهندسی برق و کامپیوتر 1102 413 183 1698
مهندسی عمران 526 261 74 861
مهندسی نقشه برداری 177 134 47 358
مهندسی شیمی 576 295 57 928
مهندسی معدن 241 115 21 377
مهندسی مکانیک 604 250 51 905
مهندسی متالورژی 299 211 39 549
علوم مهندسی 131 45 -- 176
مهندسی صنایع 207 96 22 325
دانشکده فنی فومن 465 78 -- 543
دانشکده فنی کاسپین 192 94 -- 286
مجموع 4520 1992 494 7006