قابل توجه دانشجويان متقاضي استفاده از فرصت مطالعاتي

 به اطلاع مي‌رساند بنا بر اعلام وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با توجه به برگزاري ماهانه آزمون‌هاي زبان بين المللي؛ از آذر ماه سال ۹۶ به هيچ عنوان نسبت به ارسال مدارك آن دسته از متقاضياني كه مدرك زبان بين المللي با تاريخ اعتبار ندارند؛ اقدامي صورت نمي پذيرد.

لازم به ذكر است بررسي و ارسال پرونده آن دسته از فارغ التحصيلان دوره دكتري تخصصي كه در طول دوره تحصيلي از فرصت مطالعاتي تحقيقاتي استفاده نموده‌اند؛ منوط به لغو تعهد آموزش رايگان (دو برابر زمان فرصت) بر اساس حكم سازمان امور دانشجويان مي‌باشد. لذا اخذ مدرك تحصيلي منوط به لغو تعهد آموزش رايگان اين دوره نيز مي‌باشد.

كمك هزينه دستيار اموزشي و پژوهشي جهت دانشجويان دكتري

کمک هزینه

حداقل زمان مجاز براي دفاع از رساله

الف : دانشجويان دكتري تخصصي ورودي سال تحصيلي 93-1392 الي سال تحصيلي 95-1394  در شيوه آموزشي - پژوهشي حداقل پس از گذشت دو نيمسال تحصيلي از تاريخ تصويب موضوع رساله با ارايه وضعيت مقاله ، مراحل پيشرفت و كيفيت پايان نامه بر اساس توضيحات مشروح استاد راهنما و با تاييد كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه" در پايان نيمسال هفتم تحصيلي " مجاز به دفاع از رساله مي باشند .

ب : دانشجويان دكتري تخصصي ورودي سال تحصيلي 96-1395 به بعد  ، حداقل پس از گذشت دو نيمسال تحصيلي از تاريخ تصويب موضوع رساله در پايان  نيمسال ششم تحصيلي با ارايه وضعيت مقاله ، مراحل پيشرفت وكيفيت پايان نامه با توضيحات مشروح استاد راهنما و با تاييد كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه مجاز به دفاع از رساله مي باشند .

توجه : تاريخ پايان نيمسال در خصوص نيمسال  اول هر سال تحصيلي 30 بهمن ماه و در خصوص نيمسال  دوم هر سال تحصيلي 31 شهريور ماه مي باشد .

 

تعداد دوره ارزيابي جامع در طول سال تحصيلي

تعداد دوره ارزيابي جامع در طول سال تحصيلي

" 1- برگزاري سه (3) دوره ارزيابي جامع در طول سال تحصيلي با تصويب شوراي آموزشي و تحصيلات تكميلي پرديس / دانشكده و طبق آيين نامه ارزيابي جامع مصوب سال 1395 شوراي آموزشي دانشگاه به شرط رعايت زمان تعيين شده ( حداكثر تا پايان نيمسال چهارم ) از نيمسال اول سال تحصيلي 96-1395 تصويب شد .

2- اخذ درس - دروس دوره آموزشي حتي در صورت مردودي در نوبت قبلي همراه با ارزيابي جامع مجاز نمي باشد .

3- براي دانشجوياني كه ملزم به ارايه مدرك زبان معتبر مي باشند ، شركت آنان در ارزيابي جامع منوط به ثبت نمره قبولي زبان در كارنامه در " مهلت تعيين شده " مي باشد

4- چنانچه دانشجو دو بار در ارزيابي جامع شركت و مردود شود ديگر مجاز به شركت در ارزيابي جامع نمي باشد و محروم از تحصيل محسوب مي شود . 

الزام كسب حدنصاب نمره زبان عمومي قبل از آزمون جامع

با عنایت به تعدد مکاتبات درخصوص درخواست دانشجویان مقطع دکتری جهت شرکت در آزمون جامع قبل از کسب حدنصاب نمره زبان عمومی و یا تکمیل دوره آموزشی و باقی ماندن یک درس از دروس آموزشی، باطلاع می‌رساند مراتب در کمیسیون موارد خاص دانشگاه مورخ ۲۳/‏۰۸/‏۱۳۹۵‬ مطرح و بر الزام نظارت مسئولین محترم آموزش پردیس / دانشکده‌ها بر حسن اجرای قوانین در زمان برگزاری آزمون جامع، شامل درج کلیه نمرات دروس دوره آموزشی و زبان عمومی در کارنامه آموزشی تاکید گردید.

كنترل دقيق وضعيت آموزشي دانشجويان دكتري قبل از اخذ رساله

 به اطلاع  مي‌رساند موضوع بررسي وضعيت آموزشي دانشجويان مقطع دكتري قبل از تصويب موضوع پيشنهادي رساله در كميسيون موارد خاص دانشگاه به تاريخ ۲۵/‏۰۷/‏۱۳۹۵‬ مطرح و با توجه به عدم دقت برخي از پرديس / دانشكده‌ها و بروز مشكلات آموزشي و تعدد موارد ارسالي به اين كميسيون، مقرر گرديد جهت تصويب طرح پيشنهادي رساله و اخذ اين درس توسط دانشجويان مواردي مانند: گذراندن كليه واحدهاي آموزشي، عدم وجود درس بدون نمره، عدم وجود درس با نمره اعلام نشده، ميانگين واحدهاي آموزشي (كمتر از نمره ۱۶ نباشد)، نمره زبان عمومي و آزمون جامع (كمتر از نمره ۱۶ نباشد) و... توسط همكاران محترم آموزشي پرديس / دانشكده‌ها به طور جدي كنترل شود. به استناد مجموعه آئين نامه‌ها و بخشنامه‌هاي آموزشي مقاطع تحصيلات تكميلي دانشگاه مصوب اسفندماه ۱۳۸۴ ثبت نام دانشجويان دوره دكتري در مرحله پژوهشي و تدوين رساله منوط به موفقيت در امتحان جامع و دفاع از طرح پژوهشي رساله است و بر اساس آئين نامه آموزشي طرح پيشنهادي رساله دانشجو در شيوه آموزشي-پژوهشي تا پايان نيمسال سوم و پس از تصويب شورا رسميت مي‌يابد و قابل اجرا است.

نكات مهم آيين نامه آموزشي دكتري تخصصي دانشجويان ورودي سال 1395

نکات مهم آیین نامه اموزشی مقطع دکتری

سنوات دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته و دكتري تخصصي

جهت اطلاع به ایین نامه های کارشناسی ارشد مراجعه نمایید.

بخشنامه در خصوص آزمون زبان عمومي (دانشجويان دكتري)

پيرو بخشنامه شماره 17996/7/122 مورخ 3/2/92 در خصوص آزمون زبان عمومي دانشجويان دوره دكتري ، به اطلاع مي رساند مراتب در جلسه مورخ 20/11/92 كميسيون موارد خاص دانشگاه مطرح ومقرر شد در خصوص وضعيت زبان عمومي دانشجويان دوره دكتري بشرح ذيل اقدام گردد:

1- الف -دانشجويان دوره دكتري كه از طريق آزمون ورودي دوره دكتري نيمه متمركز (سازمان سنجش آموزش كشور ) تا قبل ازنيمسال اول سال94-1393 در اين دانشگاه ثبت نام نموده اند مقرر گرديد از ارائه گواهي نمره زبان عمومي معاف مي باشند .

ب -دانشجوياني كه در مقطع دكتري از طريق ساير مراجع ( تبديل بورس خارج به داخل ، مربيان ، استعداد درخشان و ......) پذيرفته شده اند ملزم به ارائه گواهي زبان عمومي تا قبل از امتحان جامع مي باشند.

2- كليه ورودي هاي دوره دكتري سال 1393 كه از طريق آزمون سازمان سنجش آموزش كشورو ياسايرمراجع پذيرفته مي شوند ملزم به ارائه گواهي زبان عمومي مورد قبول دانشگاه تهران كه در دستورالعمل ابلاغ گرديده است مي باشند .

3- ارائه مدرك زبان در زمان ثبت نام الزامي است ، در غير اينصورت دانشجو موظف به ارائه گواهي زبان عمومي تا قبل از امتحان جامع مي باشد . ضمناٌ مصوبه شوراي آموزشي دانشگاه در خصوص حد نصاب نمره زبان عمومي (اعتبار مدرك زبان 2 سال) جهت اقدام مقتضي ارسال مي گردد .

حد نصاب نمره آزمون زبان عمومی

ماده 8 آيين نامه دكتري (ورودي 1392 تا 1395)

ماده 8:دانشجو پس از تدوين رساله و تاييد استاد راهنما و به شرط كفايت دستاوردهاي علمي رساله (چاپ حداقل يك مقاله با نمايه ISI ) ، مي تواند در حضور هيات داوران از رساله خود دفاع نمايد.

تبصره يك: فرد مكاتبه كننده (دانشجوي دكتري يا اساتيد راهنما/مشاور) مي بايست عضو هيات علمي دانشگاه تهران و دانشكده مربوطه بوده كه از طريق آدرس ايميل دانشگاه تهران مكاتبات را انجام مي دهد.

تبصره دو: ترتيب اسامي نويسندگان مقاله/ مقالات به صورت دانشجو، استاد / اساتيد راهنما و مشاورين مي باشد. چنانچه دانشجويان و يا افراد ديگري در مقاله باشند ،به عنوان دستاورد علمي رساله جهت احراز شرايط براي دفاع از رساله دكتري محسوب نمي شود.