ماده 8 آيين نامه دكتري (ورودي 1392 تا 1395)

ماده 8:دانشجو پس از تدوين رساله و تاييد استاد راهنما و به شرط كفايت دستاوردهاي علمي رساله (چاپ حداقل يك مقاله با نمايه ISI ) ، مي تواند در حضور هيات داوران از رساله خود دفاع نمايد.

تبصره يك: فرد مكاتبه كننده (دانشجوي دكتري يا اساتيد راهنما/مشاور) مي بايست عضو هيات علمي دانشگاه تهران و دانشكده مربوطه بوده كه از طريق آدرس ايميل دانشگاه تهران مكاتبات را انجام مي دهد.

تبصره دو: ترتيب اسامي نويسندگان مقاله/ مقالات به صورت دانشجو، استاد / اساتيد راهنما و مشاورين مي باشد. چنانچه دانشجويان و يا افراد ديگري در مقاله باشند ،به عنوان دستاورد علمي رساله جهت احراز شرايط براي دفاع از رساله دكتري محسوب نمي شود.