كنترل دقيق وضعيت آموزشي دانشجويان دكتري قبل از اخذ رساله

 به اطلاع  مي‌رساند موضوع بررسي وضعيت آموزشي دانشجويان مقطع دكتري قبل از تصويب موضوع پيشنهادي رساله در كميسيون موارد خاص دانشگاه به تاريخ ۲۵/‏۰۷/‏۱۳۹۵‬ مطرح و با توجه به عدم دقت برخي از پرديس / دانشكده‌ها و بروز مشكلات آموزشي و تعدد موارد ارسالي به اين كميسيون، مقرر گرديد جهت تصويب طرح پيشنهادي رساله و اخذ اين درس توسط دانشجويان مواردي مانند: گذراندن كليه واحدهاي آموزشي، عدم وجود درس بدون نمره، عدم وجود درس با نمره اعلام نشده، ميانگين واحدهاي آموزشي (كمتر از نمره ۱۶ نباشد)، نمره زبان عمومي و آزمون جامع (كمتر از نمره ۱۶ نباشد) و... توسط همكاران محترم آموزشي پرديس / دانشكده‌ها به طور جدي كنترل شود. به استناد مجموعه آئين نامه‌ها و بخشنامه‌هاي آموزشي مقاطع تحصيلات تكميلي دانشگاه مصوب اسفندماه ۱۳۸۴ ثبت نام دانشجويان دوره دكتري در مرحله پژوهشي و تدوين رساله منوط به موفقيت در امتحان جامع و دفاع از طرح پژوهشي رساله است و بر اساس آئين نامه آموزشي طرح پيشنهادي رساله دانشجو در شيوه آموزشي-پژوهشي تا پايان نيمسال سوم و پس از تصويب شورا رسميت مي‌يابد و قابل اجرا است.