الزام كسب حدنصاب نمره زبان عمومي قبل از آزمون جامع

با عنایت به تعدد مکاتبات درخصوص درخواست دانشجویان مقطع دکتری جهت شرکت در آزمون جامع قبل از کسب حدنصاب نمره زبان عمومی و یا تکمیل دوره آموزشی و باقی ماندن یک درس از دروس آموزشی، باطلاع می‌رساند مراتب در کمیسیون موارد خاص دانشگاه مورخ ۲۳/‏۰۸/‏۱۳۹۵‬ مطرح و بر الزام نظارت مسئولین محترم آموزش پردیس / دانشکده‌ها بر حسن اجرای قوانین در زمان برگزاری آزمون جامع، شامل درج کلیه نمرات دروس دوره آموزشی و زبان عمومی در کارنامه آموزشی تاکید گردید.