تعداد دوره ارزيابي جامع در طول سال تحصيلي

تعداد دوره ارزيابي جامع در طول سال تحصيلي

" 1- برگزاري سه (3) دوره ارزيابي جامع در طول سال تحصيلي با تصويب شوراي آموزشي و تحصيلات تكميلي پرديس / دانشكده و طبق آيين نامه ارزيابي جامع مصوب سال 1395 شوراي آموزشي دانشگاه به شرط رعايت زمان تعيين شده ( حداكثر تا پايان نيمسال چهارم ) از نيمسال اول سال تحصيلي 96-1395 تصويب شد .

2- اخذ درس - دروس دوره آموزشي حتي در صورت مردودي در نوبت قبلي همراه با ارزيابي جامع مجاز نمي باشد .

3- براي دانشجوياني كه ملزم به ارايه مدرك زبان معتبر مي باشند ، شركت آنان در ارزيابي جامع منوط به ثبت نمره قبولي زبان در كارنامه در " مهلت تعيين شده " مي باشد

4- چنانچه دانشجو دو بار در ارزيابي جامع شركت و مردود شود ديگر مجاز به شركت در ارزيابي جامع نمي باشد و محروم از تحصيل محسوب مي شود .