حداقل زمان مجاز براي دفاع از رساله

الف : دانشجويان دكتري تخصصي ورودي سال تحصيلي 93-1392 الي سال تحصيلي 95-1394  در شيوه آموزشي - پژوهشي حداقل پس از گذشت دو نيمسال تحصيلي از تاريخ تصويب موضوع رساله با ارايه وضعيت مقاله ، مراحل پيشرفت و كيفيت پايان نامه بر اساس توضيحات مشروح استاد راهنما و با تاييد كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه" در پايان نيمسال هفتم تحصيلي " مجاز به دفاع از رساله مي باشند .

ب : دانشجويان دكتري تخصصي ورودي سال تحصيلي 96-1395 به بعد  ، حداقل پس از گذشت دو نيمسال تحصيلي از تاريخ تصويب موضوع رساله در پايان  نيمسال ششم تحصيلي با ارايه وضعيت مقاله ، مراحل پيشرفت وكيفيت پايان نامه با توضيحات مشروح استاد راهنما و با تاييد كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه مجاز به دفاع از رساله مي باشند .

توجه : تاريخ پايان نيمسال در خصوص نيمسال  اول هر سال تحصيلي 30 بهمن ماه و در خصوص نيمسال  دوم هر سال تحصيلي 31 شهريور ماه مي باشد .