خروج از کشور

به بخش مربوط در قسمت آیین نامه‌های دانشجویان کارشناسی ارشد مراجعه کنید.

الزام رعايت سقف 36 واحد- دكتري

 به استناد آيين نامه دوره دكتري مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، مجموع واحدهاي اين مقطع ۳۶ واحد است كه در شيوه آموزشي-پژوهشي ۱۲ تا ۱۸ واحد آن واحدهاي درسي و ۱۸ تا ۲۴ واحد آن مربوط به رساله است. شايان ذكر است كليه دانشجويان ورودي سال ۱۳۹۲به بعد اين مقطع ملزم به رعايت سقف ۳۶واحد مي‌باشند.

زمانبندي اخذ مجوز و دفاع از رساله

به بخش مربوط در قسمت آیین نامه‌های دانشجویان کارشناسی ارشد مراجعه کنید.

شیوه نامه اجرایی فرصت مطالعاتی

متن شیوه نامه اجرایی استفاده از فرصت مطالعاتی

توضیحات تکمیلی استفاده از شیوه نامه اجرایی فرصت مطالعاتی

برای اطلاع از رویه ی درخواست استفاده از فرصت مطالعاتی، به قسمت مربوط در بخش رویه ها و فرم ها مراجعه کنید.