حذف و اضافه و حذف اضطراری

برای آگاهی از قوانین و مقررات حذف و اضافه و حذف اضطراری به فایل های پیوست مراجعه نمایید.

موارد مهم در حذف و اضافه

موارد مهم در حذف اضطراری

ثبت نام نيمسال

برای آگاهی از قوانین و مقررات ثبت نام در یک نیمسال تحصیلی به فایل پیوست مراجعه نمایید.

موارد مهم در ثبت نام نیمسال

واحدهای درسی و طول مدت تحصیل

  1. تعداد واحدهای درسی لازم برای گذراندن دوره تحصیلی کارشناسی 141 واحد بدون کارآموزی می باشد.

حضور و غياب

  1. حضور دانشجویان در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامي است و ساعات غيبت دانشجو در هر درس نبايد از 3/16 مجموع ساعات آن درس تجاوز كند، در غير اينصورت نمره دانشجو در آن درس صفر منظور مي گردد.

ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو

  1. ارزیابی پیشرفت دانشجو در هر درس براساس میزان حضور و فعالیت در کلاس ، انجام تکالیف درسی و نتایج امتحانات بین نیمسال و پایان نیمسال صورت می گیرد و استاد هر درس مرجع ارزیابی دانشجو در آن درس است.

مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل

  1. دانشجو می تواند در دوره کارشناسی پیوسته برای دو نیمسال متوالی یا متناوب از مرخصی تحصیلی استفاده کند

انتقال

  1. انتقال به معانی تغییر محل تحصیل دانشجو از دانشگاه به دانشگاه دیگر در همان رشته و همان مقطع تحصیلی است.

تغییر رشته

  1. دانشجو در طول دوران تحصیل می تواند ، با داشتن شرایط زیر و موافقت گروه آموزشی ذیربط از یک رشته به رشته دیگر در یک گروه آزمایشی در همان دانشگاه تغییر رشته دهد:

پذیرش واحدهای درسی

  1. معادل سازی و پذیرش دروسی که قبول شدگان آزمون سراسری قبلاً در دانشگاه ها یا دیگر مقاطع تحصیلی گذرانده اند با رعایت شرایطی به شرح زیر مجاز است:

فراغت از تحصیل

  1. دانشجویی که کلیه واحدهای درسی کارشناسی (141 واحد به غیر از کارآموزی ها و کارگاه ایمنی) را طبق برنامه مصوب و براساس مقررات با موفقیت گذرانیده باشد فارغ التحصیل شناخته می شود.