مقررات ساعي و كوشا

مقررات اعلام شده اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه تهران در خصوص تغییر رشته دانشجویان ساعی و کوشا

 

به استحضار مي رساند ؛ شرايط اصلي براي تحويل فرم تغيير رشته دانشجويان ساعي و كوشا تا 15 تیر ماه سال قبولی دانشجو.(پایان دو نیمسال اول و دوم سال تحصیلی بدو ورود) به دانشکده های مبدا و مقصد  به شرح ذیل می باشد

الف : رشته هاي مهندسي پرديس دانشكده هاي فني

1- گذراندن 2 نيمسال متوالي از بدو ورود ( زمان قبولي اوليه ) براي دانشجويان رشته مهندسي پرديس دانشكده هاي فني با انتخاب هر نيمسال حداقل 18 واحد و گذراندن حداقل 18 واحد و با ميانگين حداقل -/17 در هر نيمسال

2- احراز ميانگين كل حداقل -/17 در پايان دو نيمسال مذكور

 

ب : كليه رشته هاي دوره كارشناسي ساير پرديس ها و دانشكده های دانشگاه تهران

3-گذراندن 2 نيمسال متوالي از بدو ورود ( زمان قبولي اوليه )  براي دانشجويان ساير رشته ها  با انتخاب حداقل 18 واحد در هر نيمسال و گذراندن حداقل  18 واحد  با ميانگين حداقل -/ 18در هر نيمسال

4- احراز ميانگين كل حداقل -/18 در پايان دو نيمسال مذكور

 

ج : زمان تحويل فرم به دانشجوي متقاضي حايز شرايط كامل:

5-به استناد رأي شوراي آموزشي پرديس مورخ ۲۸/‏۰۱/‏۹۶ مقرر شد دانشجويان متقاضي تغيير رشته واجد شرايط از طريق آئين نامه دانشجويان ساعي و كوشا، تقاضاي خود را پس از تأييد دانشكده مبدا حداكثر تا تاريخ ۱۵/‏۰۴/  به اداره آموزش دانشكده ارائه دهند و در صورت اخذ نظر موافق، حداكثر تا تاريخ ۳۱/‏۰۴/  به اداره آموزش پرديس تحويل نمايند. به تقاضاهاي خارج از تاريخ‌هاي فوق، ترتيب اثر داده نخواهد شد

6- پس از طي مراحل فوق درخواست دانشجو در اداره كل خدمات آموزشي بررسي و در صورت تطبيق كامل با  آيين نامه مربوط موضوع در كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه مطرح و نتيجه اعلام مي گردد .

7- دانشجوي متقاضي به هيچ وجه مجاز به شركت در كلاس هاي دروس رشته مورد تقاضا ( رسمي - غير رسمي ) در پرديس / دانشكده مقصد ( در محل تحصيل يا پرديس / دانشكده ديگر ) قبل از صدور حكم قطعي تغيير رشته نمي باشد .

10- در صورت تاييد و صدور حكم تغيير رشته و ثبت نام دانشجو در رشته جديد ، ارايه درخواست تغيير رشته مجدد و يا بازگشت به رشته قبلي امكان پذير نيست .

 

اداره آموزش پردیس دانشکده های فنی

 

 

حذف و اضافه و حذف اضطراری

برای آگاهی از قوانین و مقررات حذف و اضافه و حذف اضطراری به فایل های پیوست مراجعه نمایید.

موارد مهم در حذف و اضافه

موارد مهم در حذف اضطراری

ثبت نام نيمسال

برای آگاهی از قوانین و مقررات ثبت نام در یک نیمسال تحصیلی به فایل پیوست مراجعه نمایید.

موارد مهم در ثبت نام نیمسال

واحدهای درسی و طول مدت تحصیل

  1. تعداد واحدهای درسی لازم برای گذراندن دوره تحصیلی کارشناسی 141 واحد بدون کارآموزی می باشد.

حضور و غياب

  1. حضور دانشجویان در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامي است و ساعات غيبت دانشجو در هر درس نبايد از 3/16 مجموع ساعات آن درس تجاوز كند، در غير اينصورت نمره دانشجو در آن درس صفر منظور مي گردد.

ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو

  1. ارزیابی پیشرفت دانشجو در هر درس براساس میزان حضور و فعالیت در کلاس ، انجام تکالیف درسی و نتایج امتحانات بین نیمسال و پایان نیمسال صورت می گیرد و استاد هر درس مرجع ارزیابی دانشجو در آن درس است.

مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل

  1. دانشجو می تواند در دوره کارشناسی پیوسته برای دو نیمسال متوالی یا متناوب از مرخصی تحصیلی استفاده کند

انتقال

  1. انتقال به معانی تغییر محل تحصیل دانشجو از دانشگاه به دانشگاه دیگر در همان رشته و همان مقطع تحصیلی است.

تغییر رشته

  1. دانشجو در طول دوران تحصیل می تواند ، با داشتن شرایط زیر و موافقت گروه آموزشی ذیربط از یک رشته به رشته دیگر در یک گروه آزمایشی در همان دانشگاه تغییر رشته دهد:

پذیرش واحدهای درسی

  1. معادل سازی و پذیرش دروسی که قبول شدگان آزمون سراسری قبلاً در دانشگاه ها یا دیگر مقاطع تحصیلی گذرانده اند با رعایت شرایطی به شرح زیر مجاز است: