"آيين نامه ي دروس معافي دانشجويان تحصيلات تكميلي"

در خصوص بررسي و روش پذيرش دروس گذرانده شده از قبل دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلي (دروس معافي) موارد زير را به اطلاع مي رساند:

1- براي مقاطع؛ دكتري تخصصي و كارشناسي ارشد ناپيوسته وكارشناسي ودكتري عمومي دامپزشكي كه قبلا" در دانشگاه تهران گذرانده اند"دروس معافي تاسقف حداكثر 50 % واحد هاي آموزشي دوره تحصيلي"قابل بررسي و پذيرش مي باشد.

2-براي مقاطع؛ كارشناسي ارشد ناپيوسته و كارشناسي و دكتري عمومي دامپزشكي كه قبلا"در ساير دانشگاههاي دولتي (به جز دانشگاه تهران)"دروس معافي تاسقف حداكثر 40 % واحد هاي آموزشي دوره تحصيلي"قابل بررسي و پذيرش مي باشد.

3-پذيرش واحد معافي دوره دكتري تخصصي از دانشگاههاي ديگر به هيچ وجه قابل قبول نمي باشد.

3- تعداد دروس معافي بايد در محاسبه سنوات باقي مانده دانشجو لحاظ گردد.

4-.بر اين اساس ارسال كارنامه و گزارش دانش آموختگي دانشجو در صورت عدم رعايت موارد فوق مجاز نمي باشد ودر صورت عدم توجه و ارسال گزارش براي اصلاح وانجام مقررات اعاده خواهد شد.

5-تقاضاي معاقيت از تكرار دروس مربوط به دانشجوياني كه قبلا" در دانشگاه تهران در همان مقطع به تحصيل اشتغال داشته واز آن رشته منصرف،محروم ويا دانش آموخته شده باشند به شرط تسويه حساب كامل با دانشگاه و محل تحصيل قبلي(و تسويه شهريه براي دوره هاي نوبت دوم-مجازي -روزانه شهريه پرداز / انتقال مدت آموزش رايگان براي دوره روزانه) وصدور ريزنمرات تاييدشده(اصل كارنامه داراي مهر و امضاء) توسط اين اداره كل قابل بررسي و پذيرش مي باشد. براي دانشجوي محروم از تحصيل يا منصرف از تحصيل ارايه تصوير حكم قطعي توسط دانشجوي متقاضي الزامي است.

6-ارايه تصوير كارنامه يا اصل كارنامه داراي مهر پرديس / دانشكده قبلي توسط دانشجوي متقاضي(حتي اگر در رشته و دوره قبلي در همان پرديس/ دانشكده بوده باشد) مجاز نمي باشد.

عدم تمديد سنوات هفتم كارشناسي ارشد از 2-95

پيرو بخشنامه هاي شماره ۳۹۶۰۹۳/پ/۱۲۲ مورخ ۰۵/‏۱۰/‏۱۳۹۴‬ شماره ۱۴۳۳۴/پ/۱۲۲ مورخ ۲۸/‏۰۱/‏۱۳۹۵‬ به استحضار مي رساند؛ براساس آيين نامه آموزشي وبخشنامه هاي ارسالي، درخواست دانشجويان دوره هاي روزانه / نوبت دوم / مجازي و... مقطع كارشناسي ارشد براي تمديد سنوات هفتم از نيمسال دوم سال تحصيلي ۹۶-۱۳۹۵ مجاز نمي باشد. لذا از آن همكار محترم خواهشمندست ترتيبي اتخاذ نمايند كه دفاعيه كليه پايان نامه هاي قابل دفاع حداكثر تا تاريخ ۳۱/‏۰۶/‏۱۳۹۶‬ با رعايت كليه ضوابط ومقررات آموزشي مربوطه برگزار شود و از ارسال درخواست هاي تمديد سنوات نيمسال هفتم جداً خودداري نمايند.

بخشنامه در خصوص سقف تعداد واحد مجاز در هر نيمسال دانشجويان ورودي سال هاي 1392 و 1393 مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته

 

باتوجه به تصميمات اخذ شده در جلسه مورخ 1395/9/14 كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه و آيين نامه آموزشي مصوب سال 1394 و آيين نامه آموزشي ارسالي سال 1392 و قبل از آن   « سقف تعداد واحد اخذ شده در هر نيمسال براي كليه دانشجويان ورودي سال هاي 1392 و 1393 مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته حداكثر، 14 ( چهارده ) واحد  در نظر گرفته شده است » در اين خصوص موارد زير مي بايست مورد توجه قرار گيرد : 

1- سقف تعيين شده شامل مجموع كليه واحدهاي اخذ شده در هر نيمسال ، اعم از اصلي ، اختياري ، پايان نامه ، پروژه ، عملي ، جبراني و ... مي باشد . 

2- اخذ تعداد واحد مازاد بر 14 ( چهارده ) واحد به هر طريق ، مجاز نمي باشد . 

حداكثر تعداد واحدهاي دانشجوي كارشناسي ارشد ورودي سال 1394 و پس از آن

درخصوص حداکثر تعداد واحد دانشجوی کارشناسی ارشد سایر دوره‌ها به استحضار می‌رساند، حداکثر تعداد واحد آموزشی در هر نیمسال تحصلی شامل دروس اصلی و جبرانی برای دانشسجویان شاغل به تحصیل ورودی‌های سال ۱۳۹۳و قبل از آن ۱۲ واحد درج شده است. درضمن برای ورودیه‌ای سال ۱۳۹۴ و پس از آن حداکثر ۱۴ واحد تعیین شده و قابل اجرا است.

سنوات دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته و دكتري تخصصي

 

به استحضار دانشجویان محترم مي رساند؛ پيرو نامه هاي شماره 56555/پ/122 مورخ 11/3/1393 و شماره 191034/پ/122 مورخ 13/7/1395 مربوط به مقطع كارشناسي ارشد و نامه شماره 96460/پ/122 مورخ 15/4/1394 مربوط به مقطع دكتري تخصصي ( Ph.D ) ، سنوات دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته و دكتري تخصصي به شرح ذيل مي باشد ؛

الف ) مقطع كارشناسي ارشد :

حداكثر 4 نيمسال است . طبق مقررات و بخشنامه هاي ارسالي قبلي ،تمديد سنوات پنجم با راي شوراي آموزشي و تحصيلات تكميلي و تمديد سنوات ششم در موارد استثنايي و خاص با راي كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه مي باشد .

ب ) مقطع دكتري تخصصي ( Ph.D )

حداكثر 8 نيمسال است . طبق مقررات و بخشنامه هاي ارسالي قبلي ،تمديد سنوات نهم و دهم با راي شوراي آموزشي و تحصيلات تكميلي و تمديد سنوات يازدهم در موارد استثنايي و خاص با راي كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه مي باشد .

بديهي است در مقطع كارشناسي ارشد براي نيمسال ششم و در مقطع دكتري تخصصي براي نيمسال دهم طبق تفويض اختيارات سال 1391 مصوب شوراي منتخب دانشگاه درخواست و مستندات دانشجو حتماً بايد در جلسه كميسيون بررسي موارد خاص پرديس مطرح و اقدام می گردد .

آیین نامه های مقطع کارشناسی ارشد

دانشجویان مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته ورودي سال هاي تحصيلي 93-1392 ، 94-1393 ، 95-1394 و پس از آن جهت اطلاع از ایین نامه های آموزشی فایل ذیل را مطالعه نمایند.

آیین نامه های مقطع کارشناسی ارشد

 

صدور گواهی رتبه اول

بر اساس دستورالعمل مصوب جلسه مورخ 1388/2/30 شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه، صدور گواهی احراز رتبه اول دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد با رعایت شرایط زیر عهده معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس / دانشکده مستقل / مرکز / مؤسسه های تابعه دانشگاه می باشد.

زمانبندي اخذ مجوز و دفاع از پايان نامه / رساله

پيرو مصوبه شورای تحصيلات تكميلی پرديس دانشكده های فنی مورخ 91/7/24 در راستای برقراری نظم در اجرای برنامه های آموزشی، به اطلاع كليه دانشجويان تحصيلات تكميلی و اساتيد محترم راهنما می رساند:

مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل

  • دانشجوی کارشناسی ارشد در طول دوره مي تواند حداكثر يك نيمسال تحصيلي با تائيد دانشكده / گروه و موافقت پرديس از مرخصي تحصيلي استفاده كند.

دانشجوی مهمان

  • براي ميهمان تكدرس دانشجو بايد مطمئن شود براي ترم مورد نظر آن درس ارائه مي شود سپس نامه را از دانشگاه مبداء به دفتر معاونت آموزشي پرديس تحويل داده پس از طي روند اداري و پس از تاييد دانشكده ميهماني فرد به دانشگاه مبداء اعلام مي شود.