خروج از کشور

  • اگر خروج از كشور دانشجو جهت شركت در كنفرانس يا ارائه مقالات باشد بايد از معاونت پژوهشي اقدام نمايد و پس از مكاتبه دفتر معاونت آموزشي پرديس با اداره كل آموزش دانشجو به آن واحد مراجعه مي نمايد.
  • خروج از كشور به منظور سفر زيارتي شامل مراحل زیر است:
    ابتدا نامه از دفتر دانشكده / گروه. سپس مراجعه به دفتر معاونت آموزشي پرديس و پس از آن مراجعه به اداره كل آموزش دانشگاه.
  • در فرم خروج از كشور دانشجو (با درخواست از سيستم جامع آموزش) حتماً دليل سفر با ذكر تاريخ شروع و خاتمه ذكر شود.
  • در سنوات مجاز دانشجو باشد.
  • طبق مقررات قبلي در خصوص خروج از كشور دانشجو؛ درخواست وي در هر نيمسال حداكثر 21 روز و در تابستان هر سال تحصيلي حداكثر 45 روز قابل بررسي است.
  • مقررات مربوط به خروج از كشور براي فرصت مطالعاتي طبق روال معمول (اخذ فرم مربوط از سيستم جامع آموزش ) اقدام و اجرا مي گردد.