مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل

  • دانشجوی کارشناسی ارشد در طول دوره مي تواند حداكثر يك نيمسال تحصيلي با تائيد دانشكده / گروه و موافقت پرديس از مرخصي تحصيلي استفاده كند. مدت مرخصي تحصيلي جزو سنوات تحصيل دانشجو محسوب مي شد. در صورتي كه دانشجو بدون كسب موافقت پرديس يك نيمسال ترك تحصيل نمايد از ادامه تحصيل محروم مي شود. مادران شاغل به تحصيل مي توانند از يك نيمسال تحصيلي مرخصي زايمان (علاوه بر مرخصي مجاز دوره) بدون احتساب در سنوات تحصيلي استفاده كند.
  • دانشجوی دکتری در صورت عدم ثبت نام يا عدم تصويب طرح پژوهشي رساله در زمان مقرر به منزله انصراف دانشجو از تحصيل تلقي مي شود. در موراد استثنايي كه دانشجو عذر موجه داشته باشد مي تواند با موافقت دانشكده / گروه و تائيد شوراي تحصيلات تكميلي پرديس و با توجه به مدت مجاز تحصيل حداكثر 2 نيمسال از مرخصي تحصيلي استفاده كند.
  • دانشجوی کارشناسی ارشد یا دکتری مي تواند به هر دليل از تحصيل اعلام انصراف نمايد. در اين صورت بايد درخواست خود را مبني بر انصراف جهت اقدام لازم به معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي پرديس تسليم نمايد. چنانچه دانشجو بعد از يك ماه درخواست خود را پس نگيرد نسبت به صدور گواهي انصراف از تحصيل اقدام خواهد شد.
    مدارك مورد نياز شامل : 1- كارت دانشجويي 2- عكس 2 قطعه 3- كپي شناسنامه 2 سري 4- درخواست انصراف از تحصيل