زمانبندي اخذ مجوز و دفاع از پايان نامه / رساله

پيرو مصوبه شورای تحصيلات تكميلی پرديس دانشكده های فنی مورخ 91/7/24 در راستای برقراری نظم در اجرای برنامه های آموزشی، به اطلاع كليه دانشجويان تحصيلات تكميلی و اساتيد محترم راهنما می رساند:

 

بازه اخذ مجوز: از اولين روز شروع نيمسال تا هيجدهمين (*) روز قبل از شروع نيمسال بعدی

بازه دفاع از پايان نامه / رساله: از هشتمين روز شروع نيمسال تا دهمين (*) روز قبل از شروع نيمسال بعدی

(*) در صورتی كه اين روز مصادف با تعطيلی رسمی كشور باشد، این مهلت به اولين روز كاری قبل از آن منتقل می شود.

بديهی است در صورت عدم رعايت مهلت های فوق الذكر، دفاع به نيمسال بعدی موكول گشته و كليه ملزومات دفاع در نيمسال بعدی از جمله اخذ مجوز سنوات، پرداخت شهريه، و ثبت نمره در نيمسال جديد طبق مقررات اعمال خواهد گرديد. در مورد ترم ششم دوره كارشناسی ارشد علاوه بر نياز به اخذ مجوز از اداره كل آموزش دانشگاه، دانشجويان بايد نسبت به پرداخت شهريه نيز اقدام نمايند. لازم به توضيح است كه اين معاونت و همچنين اداره كل خدمات آموزشی دانشگاه به هيچ وجه با تمديد نيمسال هفتم برای دانشجويان كارشناسی ارشد موافقت نخواهد نمود و بنابراين دانشجويانی كه موفق نشوند در نيمسال ششم دفاع نمايند مشمول مقررات محروميت از تحصيل خواهند شد.