صدور گواهی رتبه اول

بر اساس دستورالعمل مصوب جلسه مورخ 1388/2/30 شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه، صدور گواهی احراز رتبه اول دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد با رعایت شرایط زیر عهده معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس / دانشکده مستقل / مرکز / مؤسسه های تابعه دانشگاه می باشد.

 

 • گواهی در صورت درخواست کتبی دانش آموخته قابل صدور است.
 • تعیین دانش آموخته رتبه اول هر رشته، از میان کلیه دانش آموختگان با نیمسال ورودی مشترک آن رشته (اعم از نوبت اول و نوبت دوم) صورت می پذیرد.
  تبصره ماده 2 - تعیین دانش آموخته رتبه اول در هر یک از رشته های دوره های فراگیر یا مجازی نیز منحصرا از میان دانش آموختگان آن دوره (با نیمسال ورودی مشترک) قابل بررسی می باشد.
 • ملاک تعیین رتبه اول، سال ورود دانشجویان می باشد.
 • مدت تحصیل حائزین شرایط بر اساس مقررات آموزشی نباید بیش از دوره رسمی مجاز (چهار نیمسال و یا پنج نیمسال) به طول انجامیده باشد.
  تبصره : در صورتیکه هیچ یک از دانشجویان در پایان مدت رسمی مجاز فارغ التحصیل نشده باشند، مدت رسمی مجاز به اضافه یک نیمسال تحصیلی ملاک عمل خواهد بود.
 • دانش آموخته رتبه اول هر رشته تحصیلی، در بین حداقل پنج نفر از دانش آموختگان با نیمسال ورودی یکسان آن رشته تعیین می شود.
 • کسب حداقل معدل کل 16 و گذراندن پایان نامه دوره کارشناسی ارشد با درجه عالی الزامی است.
 • در متن گواهی، درج مشخصات کامل دانش آموخته (نام و نام خانوادگی، شماره شناسنامه، نام پدر، تاریخ و محل تولد، کد ملی ، شماره دانشجویی)، نام پردیس/ دانشکده مستقل/ مرکز/ مؤسسه، گروه آموزشی مقطع و رشته تحصیلی، معدل کل، تعداد نیمسال های اشتغال به تحصیل و تعداد دانش آموختگان با نیمسال ورودی یکسان آن رشته الزامی است.
 • گواهی با ذکر نام و نام خانوادگی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس/ دانشکده مستقل/ مرکز/ مؤسسه مربوط، امضاء ممهور و سپس شماره گذاری می گردد.
 • تصویر گواهی، در پرونده تحصیلی دانشجو در پردیس/ دانشکده مستقل/ مرکز/ مؤسسه ضبط و یک نسخه از تصویر آن نیز بلافاصله جهت درج در پرونده تحصیلی وی به اداره کل تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارسال می شود.
 • گواهی فقط در یک نوبت و در یک نسخه و بدون ذکر عنوان گیرنده صادر می شود.
 • دانش آموخته رتبه اولی در هر رشته در هفته چهارم نیمسال تحصیلی بعدی تعیین و معرفی می شود و صدور گواهی رتبه اولی قبل از موعد مذکور تحت هیچ شرایطی مجاز نمی باشد.
 • چنانچه دانشجوئی از پایان نامه خود دفاع نماید ولی به هر دلیلی در مهلت مقرر در ماده 11 جهت انجام امور فراغت از تحصیل خود به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس/ دانشکده مستقل/ مرکز/ مؤسسه مربوط مراجعه نکند، در این صورت پس از تعیین و معرفی فرد واجد شرایط رتبه اول آن رشته در مهلت مقرر، حق هیچگونه اعتراضی ندارد.