حداكثر تعداد واحدهاي دانشجوي كارشناسي ارشد ورودي سال 1394 و پس از آن

درخصوص حداکثر تعداد واحد دانشجوی کارشناسی ارشد سایر دوره‌ها به استحضار می‌رساند، حداکثر تعداد واحد آموزشی در هر نیمسال تحصلی شامل دروس اصلی و جبرانی برای دانشسجویان شاغل به تحصیل ورودی‌های سال ۱۳۹۳و قبل از آن ۱۲ واحد درج شده است. درضمن برای ورودیه‌ای سال ۱۳۹۴ و پس از آن حداکثر ۱۴ واحد تعیین شده و قابل اجرا است.