بخشنامه در خصوص سقف تعداد واحد مجاز در هر نيمسال دانشجويان ورودي سال هاي 1392 و 1393 مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته

 

باتوجه به تصميمات اخذ شده در جلسه مورخ 1395/9/14 كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه و آيين نامه آموزشي مصوب سال 1394 و آيين نامه آموزشي ارسالي سال 1392 و قبل از آن   « سقف تعداد واحد اخذ شده در هر نيمسال براي كليه دانشجويان ورودي سال هاي 1392 و 1393 مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته حداكثر، 14 ( چهارده ) واحد  در نظر گرفته شده است » در اين خصوص موارد زير مي بايست مورد توجه قرار گيرد : 

1- سقف تعيين شده شامل مجموع كليه واحدهاي اخذ شده در هر نيمسال ، اعم از اصلي ، اختياري ، پايان نامه ، پروژه ، عملي ، جبراني و ... مي باشد . 

2- اخذ تعداد واحد مازاد بر 14 ( چهارده ) واحد به هر طريق ، مجاز نمي باشد .