عدم تمديد سنوات هفتم كارشناسي ارشد از 2-95

پيرو بخشنامه هاي شماره ۳۹۶۰۹۳/پ/۱۲۲ مورخ ۰۵/‏۱۰/‏۱۳۹۴‬ شماره ۱۴۳۳۴/پ/۱۲۲ مورخ ۲۸/‏۰۱/‏۱۳۹۵‬ به استحضار مي رساند؛ براساس آيين نامه آموزشي وبخشنامه هاي ارسالي، درخواست دانشجويان دوره هاي روزانه / نوبت دوم / مجازي و... مقطع كارشناسي ارشد براي تمديد سنوات هفتم از نيمسال دوم سال تحصيلي ۹۶-۱۳۹۵ مجاز نمي باشد. لذا از آن همكار محترم خواهشمندست ترتيبي اتخاذ نمايند كه دفاعيه كليه پايان نامه هاي قابل دفاع حداكثر تا تاريخ ۳۱/‏۰۶/‏۱۳۹۶‬ با رعايت كليه ضوابط ومقررات آموزشي مربوطه برگزار شود و از ارسال درخواست هاي تمديد سنوات نيمسال هفتم جداً خودداري نمايند.