حضور و غياب

  1. حضور دانشجویان در تمام جلسات مربوط به هر درس الزامي است و ساعات غيبت دانشجو در هر درس نبايد از 3/16 مجموع ساعات آن درس تجاوز كند، در غير اينصورت نمره دانشجو در آن درس صفر منظور مي گردد.

    تبصره 1 : در صورتيكه غيبت دانشجو در هر درس بيش از 3/16 باشد وليكن غيبت او موجه تشخيص داده شود، آن درس حذف مي شود. در اين حال رعايت حد نصاب 12 واحد در طول نيمسال براي وي الزامي نيست. ولي نيمسال مذكور به عنوان يك نيمسال كامل جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي شود.

    تبصره 2 : غيبت در جلسات در هفته اول هر درس، به دليل حذف و اضافه يا به هر دليل ديگري مجاز نيست در صورت پيشامد جزو 3/16 غيبت مجاز دانشجو محسوب مي شود.

    تبصره 3 : بر اساس تصويب شوراي آموزشي دانشگاه تهران در صورتي كه غيبت دانشجو در كلاس هاي درس از حد نصاب تجاوز كند و غيرموجه محسوب شود ، از امتحان درس محروم و براي وي نمره 5/0 در آن درس ثبت مي شود. (در صورت تاييد غيبت موجه، درس حذف مي گردد)

غيبت در امتحان

غيبت غيرموجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در امتحان آن درس است. غيبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس مي گردد.

تبصره : دانشجو موظف است در پايان هر نيمسال در امتحان دروس انتخابي شركت كند. دانشجويي كه به علت بيماري در جلسه امتحان درس يا دروس انتخابي خود غيبت نمايد، لازم است حداكثر تا 48 ساعت پس از برگزاري امتحان گواهي و مدارك بيماري خود را به اداره آموزش جهت طرح در كميسيون پزشكي ارائه دهد.