واحدهای درسی و طول مدت تحصیل

 1. تعداد واحدهای درسی لازم برای گذراندن دوره تحصیلی کارشناسی 141 واحد بدون کارآموزی می باشد.
 2. هر دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی حداقل 12 واحد و حداکثر 20 واحد درسی را انتخاب نماید.

  تبصره 1: حداقل واحد برای دانشجویان شاهد و ایثارگر 10 واحد می باشد.

  تبصره 2: در آخرین نیمسال تحصیلی ، دانشجو از رعایت شرط انتخاب حداقل 12 واحد معاف است.

  تبصره 3: در صورتی که دانشجو برای فراغت از تحصیل تنها یک درس باقیمانده داشته باشد، با نظر دانشکده و استاد مربوطه، می تواند امتحان آن درس را در طول نیمسال از طریق معرفی به استاد بگذراند.

  توضیح: اگر دانشجویی فقط با یک درس نظری فارغ التحصيل میشود زمانی که تمامی نمرات نامبرده اعلام شد می تواند درخواست تکدرس نماید که در اینصورت تاریخ فارغ التحصیلی در نیمسال اول 30/7/ و در نیمسال دوم 15/12 و در تابستان 15/5 قابل احتساب خواهد بود

  تبصره 4: اگر دانشجویی در یک نیمسال میانگین کل نمراتش حداقل -/17 باشد می تواند در نیمسال بعد تا 24 واحد درس را انتخاب نماید.

  تبصره 5: در مواردی که دانشجو برای فراغت از تحصیل حداکثر 24 واحد باقی داشته باشد، حتی اگر مشروط باشد، با نظر دانشگاه می تواند تمامی واحدهای باقیمانده را در یک نیمسال اخذ نماید.

طول دوره

حداکثر مدت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی 6 سال ( 12 نیمسال می باشد) در صورتی که دانشجو نتواند واحدهای دوره را در حداکثر مدت مجاز تحصیل با موفقیت بگذراند از دانشگاه مربوطه اخراج می شود.