ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو

 1. ارزیابی پیشرفت دانشجو در هر درس براساس میزان حضور و فعالیت در کلاس ، انجام تکالیف درسی و نتایج امتحانات بین نیمسال و پایان نیمسال صورت می گیرد و استاد هر درس مرجع ارزیابی دانشجو در آن درس است.
 2. برگزاری امتحان پایان نیمسال برای هر درس الزامی است.
 3. معیار ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو نمره درس است و نمرات دانشجو در هر درس بصورت عددی بین صفر تا بیست معین می شود.
 4. حداقل نمره قبولی در هر درس 10 است. دانشجویی که در هر یک از دروس الزامی مردود شود، در اولین فرصت ملزم به تکرار آن است. با این حال نمرات کلیه دروس اعم از قبولی و ردی در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین منظور می شود.
 • تبصره : اگر دانشجویی در یک درس اختیاری مردود شد، به جای آن درس می تواند از جدول دروس انتخابی در برنامه مصوب،درس دیگری را انتخاب کند.

درس ناتمام 

 1. در موارد استثنایی نمرات دروس عملیات صحرایی، کاردر عرصه و دروسی که در برنامه آموزشی مصوب توام با پروژه ارائه می شود، در صورتی که به تشخیص استاد و تایید گروه آموزشی مربوطه، تکمیل آنها در طول يک نیمسال تحصيلی میسر نباشد ناتمام تلقی می گردد. نمره ناتمام باید حداکثر تا پایان نیمسال بعد به نمره قطعی تبدیل گردد. در غیر اینصورت صفرخواهد شد.

 اعلام نمرات

 1. استاد موظف است گزارش نمره نهایی هر درس را حداکثر ظرف مدت 10 روز پس از برگزاری امتحان آن درس به اداره آموزش دانشکده و یا واحد مربوطه تسلیم نماید.
 2. اداره آموزش هر دانشکده یا گروه موظف است نمرات دانشجویان را حداکثر تا دو هفته پس از برگزاری آخرین امتحان هر نیمسال و بعد از رسیدگی به اعتراضات دانشجویان و رفع اشباهات احتمالی ، قفل نماید.
 • تبصره: نمره پس از اعلام به آموزش پردیس قفل و به هیچ عنوان قابل تغییر نمی باشد.  

میانگین نمرات

 1. در پایان هر نیمسال تحصیلی ، میانگین نمرات داشجو در آن نیمسال و میانگین کل نمرات در پایان دوره تحصیلی محاسبه و در کارنامه وی ثبت می شود.
 • تبصره1: برای محاسبه میانگین نمرات ، تعداد واحدهای هر درس را در نمره آن ضرب و مجموع حاصل ضرب ها در تمام دروسی که دانشجو برای آنها نمره گرفته است ( اعم از ردی و قبولی) برتعاد کل واحدهای اخذ شده تقسیم می شود.
 • تبصره 2: دوره تابستانی به عنوان نیمسال تحصیلی محسوب نمی شودو نمرات دروسی که دانشجو در تابستان می گذراند تنها در محاسبه میانگین کل محاسبه می شود همچنین نمرات دانشجو در نیمسالی که الزاماً کمتر از 12 واحد انتخاب می کند، و کسر بودن واحدها خارج از اراده اوست نیز مانند دروس تابستانی در میانگین کل او محاسبه می شود ولی آن نیمسال جزو حداکثر مجاز مدت تحصیل دانشجو محسوب نمی شود. 

اخراج دانشجوی مشروط

 1. در صورتی که میانگین نمرات دانشجو در سه نیمسال متوالی یا 4 نیمسال متناوب کمتر از -/12 باشد در هر مرحله ای باشد، از ادامه تحصيل محروم می شود.
 2. دانشجویی که به دلیل مشروطی بیش از حد ، از ادامه تحصيل در دوره کارشناسی محروم می شود، در صورتی که واحدهای مقطع پایین تر(کاردانی)را تا سقف مجاز ( بیش از 70 واحد) را با موفقیت گذرانیده  باشد با رعایت سایر ضوابط مربوط می تواند مدرک مرسوم به مقطع پایین تر را در آن رشته دریافت کند.
 3. دانشجویی که به دلیل مشروط شدن بیش از حد،از ادامه تحصيل محروم می شود در صورت انجام یا لغو تعهدات دوران تحصیل می تواند برای تحصیل مجدد، در آزمون سراسری شرکت کند و در صورت قبولی مجدد دانشگاه پذیرنده می تواند واحدهایی را که دانشجو در رشته قبلی گذرانده است با برنامه رشته جدید تطبیق دارد و براساس ضوابط بعضی یا تمام آنها را بپذیرد.