مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل

 1. دانشجو می تواند در دوره کارشناسی پیوسته برای دو نیمسال متوالی یا متناوب از مرخصی تحصیلی استفاده کند

  تبصره 1: مدت مرخصی تحصیل، جزو حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشج در هر دوره محسوب می شود.

  تبصره2: برای خواهران یک نیمسال مرخصی تحصیلی قبل از زایمان و 4 نیمسال بعد از زایمان با ارائه مدارک پزشکی مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی آنها می باشد.

 2. تقاضای مرخصی تحصیلی باید بصورت کتبی،حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی هر نیمسال توسط دانشجو به اداره آموزش تسلیم گردد.

  تبصره 1: اداره آموزش موظف است پس از کسب نظر از دانشکده / گروه ذیربط قبل از اتمام مهلت نام نویسی، موافقت یا عدم موافقت با درخواست مرخصی دانشجو را اعلام نماید.

انصراف از تحصیل

 1. ترک تحصیل بدون کسب اجازه از دانشگاه محل تحصيل ، انصراف از تحصيل محسوب می شود و دانشجوی منصرف از تحصيل ، حق ادامه تحصيل ندارد.

  تبصره 1: در موارد استثنایی، که دانشجو ترک تحصیل خود را موجه نماید، باید دلایل خود را حداقل یک ماه قبل از پایان همان نیمسال به دانشگاه ارائه دهد . در صورت تایید موجه بودن ترک تحصیل توسط دانشگاه، آن نیمسال جزو مرخصی تحصیلی دانشجو محسوب می شود.

 2. دانشجویی که بخواهد از تحصیل منصرف شود ، باید درخواست انصراف خود را شخصاً به اداره آموزش دانشگاه تسلیم نماید . این دانشجو مجاز است فقط برای یک بار در فاصله یک ماه از تاریخ درخواست ، تقاضای انصراف خود را پس بگیرد. پس از انقضای این مهلت ، حکم انصراف از تحصیل صادر و دانشجو حق ادامه تحصیل در آن دوره را ندارد.