انتقال

 1. انتقال به معانی تغییر محل تحصیل دانشجو از دانشگاه به دانشگاه دیگر در همان رشته و همان مقطع تحصیلی است.
 2. انتقال دانشجو به هر یک از داشگاه های تهران ممنوع است جزء در موارد زير:
  • شهادت ، فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو، بطوری که بصورت کفیل خانواده شناخته شود.
  • معلولیت موثر دانشجو، به نحوی که به تشخیص شورای عالی پزشکی بصورت مستقل قادر به زندگی نباشد.
  • ازدواج رسمی و دائمی دانشجوی دختر،که محل تحصیل یا اشتغال شوهر در تهران باشد.
  • تبصره 1: هر یک از موارد فوق در این ماده باید بعد از قبولی دانشجو در دانشگاه صورت گرفته باشد.
  • تبصره 2: در موارد استثنائی که دانشگاه تشخیص دهد، چنانچه محل تحصیل دانشجوی دختر در تهران باشد و شوهر او نیز در شهرستان، دانشجو باشد اگر رشته تحصیلی دختر در شهرستان (محل تحصیل شوهر) موجود نباشد، شوهر او می تواند به تهران منتقل شود.
 3. انتقال دانشجو از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی تهران به شهرستانها و از شهرستانها به یکدیگر در یک رشته و در يک مقطع، به شرط موافقت دانشگاه های مبداء و مقصد، بلامانع است. تبصره : زمان ارائه درخواست و تکمیل فرم در آبان ماه و اردیبهشت ماه هر سال و مراجعه به سايت http://msrt.ir  می باشد.
 4. انتقال از دوره های شبانه به روزانه، از دانشگاه پیام نور به دانشگاه های حضوری ( اعم از روزانه و شبانه ) و از دانشگاه های غیر دولتی به دولتی ممنوع است ولی بالعکس در صورت موافقت مبداء و مقصد بلامانع است.
 5. در صورت موافقت با انتقال کلیه سوابق دانشجو از دانشگاه مبداء به دانشگاه مقصد ارسال و ارتباط دانشجو با دانشگاه مبداء قطع می شود.
 6. در صورت انتقال فقط واحدهای گذرانده شده دانشجو که نمرات آنها -/12 و یا بالاتر است پذیرفته می شود و دروس زیر -/12 باید مجدداً اخذ شود.
 7. تبصره : تمام نمرات دانشجو در دانشگاه مبداء اعم از قبولی یا ردی و سوابق آموزشی دانشجوی انتقالی از لحاظ مشروطی، عیناً در کارنامه دانشجو ثبت و نمرات دروس پذیرفته شده،فقط در محاسبه میانگین کل او محسوب می شود.
 8. مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی انتقالی توسط دانشگاه مقصد صادر می شود.
 9. انتقال دانشجو در طول مدت تحصيل، در هر مقطع تحصیلی فقط یک با مجاز است.