پذیرش واحدهای درسی

 1. معادل سازی و پذیرش دروسی که قبول شدگان آزمون سراسری قبلاً در دانشگاه ها یا دیگر مقاطع تحصیلی گذرانده اند با رعایت شرایطی به شرح زیر مجاز است:

  الف: دانشجو با توجه به سوابق تحصیلی خود مجاز به شرکت در آزمون ورودی رشته جدید باشد.

  ب: دانشگاه قبلی و مدارک تحصیلی آن مورد تائید وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزارت بهداشت باشد.

  ج: تحصیل دانشجو در دانشگاه قبلی مطابق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی باشد.

  د: محتوای آموزشی دروس گذرانده شده دانشجو با دروس رشته جدید به تشخیص گروه مربوطه اشتراک محتوایی داشته، نمره هر یک از دروس کمتر از -/12 نباشد.

  تبصره1: نمرات دروس پذیرفته شده از دانشجو در محاسبه میانگین نیمسال محسوب نمی شود  و در میانگین کل نیز احتساب می شود.

  تبصره2: به ازاء هر 17 واحد از دروس پذیرفته شده دانشجو یک نیمسال تحصیلی از حداکثر مدت مجاز تحصیل وی کاسته می شود.