مقررات ساعي و كوشا

مقررات اعلام شده اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه تهران در خصوص تغییر رشته دانشجویان ساعی و کوشا

 

به استحضار مي رساند ؛ شرايط اصلي براي تحويل فرم تغيير رشته دانشجويان ساعي و كوشا تا 15 تیر ماه سال قبولی دانشجو.(پایان دو نیمسال اول و دوم سال تحصیلی بدو ورود) به دانشکده های مبدا و مقصد  به شرح ذیل می باشد

الف : رشته هاي مهندسي پرديس دانشكده هاي فني

1- گذراندن 2 نيمسال متوالي از بدو ورود ( زمان قبولي اوليه ) براي دانشجويان رشته مهندسي پرديس دانشكده هاي فني با انتخاب هر نيمسال حداقل 18 واحد و گذراندن حداقل 18 واحد و با ميانگين حداقل -/17 در هر نيمسال

2- احراز ميانگين كل حداقل -/17 در پايان دو نيمسال مذكور

 

ب : كليه رشته هاي دوره كارشناسي ساير پرديس ها و دانشكده های دانشگاه تهران

3-گذراندن 2 نيمسال متوالي از بدو ورود ( زمان قبولي اوليه )  براي دانشجويان ساير رشته ها  با انتخاب حداقل 18 واحد در هر نيمسال و گذراندن حداقل  18 واحد  با ميانگين حداقل -/ 18در هر نيمسال

4- احراز ميانگين كل حداقل -/18 در پايان دو نيمسال مذكور

 

ج : زمان تحويل فرم به دانشجوي متقاضي حايز شرايط كامل:

5-به استناد رأي شوراي آموزشي پرديس مورخ ۲۸/‏۰۱/‏۹۶ مقرر شد دانشجويان متقاضي تغيير رشته واجد شرايط از طريق آئين نامه دانشجويان ساعي و كوشا، تقاضاي خود را پس از تأييد دانشكده مبدا حداكثر تا تاريخ ۱۵/‏۰۴/  به اداره آموزش دانشكده ارائه دهند و در صورت اخذ نظر موافق، حداكثر تا تاريخ ۳۱/‏۰۴/  به اداره آموزش پرديس تحويل نمايند. به تقاضاهاي خارج از تاريخ‌هاي فوق، ترتيب اثر داده نخواهد شد

6- پس از طي مراحل فوق درخواست دانشجو در اداره كل خدمات آموزشي بررسي و در صورت تطبيق كامل با  آيين نامه مربوط موضوع در كميسيون بررسي موارد خاص دانشگاه مطرح و نتيجه اعلام مي گردد .

7- دانشجوي متقاضي به هيچ وجه مجاز به شركت در كلاس هاي دروس رشته مورد تقاضا ( رسمي - غير رسمي ) در پرديس / دانشكده مقصد ( در محل تحصيل يا پرديس / دانشكده ديگر ) قبل از صدور حكم قطعي تغيير رشته نمي باشد .

10- در صورت تاييد و صدور حكم تغيير رشته و ثبت نام دانشجو در رشته جديد ، ارايه درخواست تغيير رشته مجدد و يا بازگشت به رشته قبلي امكان پذير نيست .

 

اداره آموزش پردیس دانشکده های فنی