فراغت از تحصیل

  1. دانشجویی که کلیه واحدهای درسی کارشناسی (141 واحد به غیر از کارآموزی ها و کارگاه ایمنی) را طبق برنامه مصوب و براساس مقررات با موفقیت گذرانیده باشد فارغ التحصیل شناخته می شود.