شيوه نامه تهيه مدارك ارتقا و تبديل وضعيت

جهت كوتاه كردن زمان بررسی پرونده های ارتقا و تبدیل وضعیت همكاران هیات علمی شیوه نامه ارائه پرونده ارتقا به شرح زیر تهیه شده است:

  • كلیه مدارك پرونده ارتقا به ترتیب بندهای فرم ارتقا، خارج از فولدر پلاستیكی، منگنه و سوراخ شده از چپ به راست در داخل زونكن یا زونكن ها قرار داده شوند.

آیین نامه‌ی ارتقای مرتبه

جهت رؤيت آئين نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي روی آیکون روبرو کلیک کنید.

آئين نامه تبدیل وضعیت استخدامی

جهت رؤيت آئين نامه استاد ممتازی روی آیکون روبرو کلیک کنید.

آیین نامه استاد ممتازی

جهت رؤيت آئين نامه استاد ممتازی روی آیکون روبرو کلیک کنید.

آیین نامه ارتقاي مرتبه اعضای هیات علمی

جهت رؤيت آیین نامه ارتقاي مرتبه اعضاي هيأت علمي موسسات آموزشي روی آیکون روبرو کلیک کنید.

جهت رؤيت آیین نامه ارتقاي مرتبه  اعضاي هيأت علمي موسسات پژوهشي روی آیکون روبرو کلیک کنید.