تماس با معاونت پردیس

آدرس: ايران- تهران- خيابان کارگر شمالي- بعد از بزرگراه جلال آل احمد- پرديس2 دانشکده های فني

آدرس پستي: ايران- تهران- صندوق پستي: 515-14395 - پرديس دانشکده های فني 

تلفن: 61114273 

پیشنهادات خود را در مورد وب سایت معاونت از طريق سامانه https://its3.ut.ac.ir/fa  براي ما ارسال کنید و ما را در بهبود ساختار و محتوای آن یاری فرمایید.