تماس با معاونین دانشکده ها و گروه ها

دانشکدهمعاون آموزشیتلفنمعاون تحصیلات تکمیلیتلفن
عمران دکتر جمشید فرجودی 61112179 دکتر قربانی تنها 61112263
شیمی دکتر کفاشی 61112274 دکتر رستمی 61112931
علوم مهندسی دکتر قدوسیان 61112255 دکتر معینی 61112174
مکانیک دکتر شریعت پناهی 82084008 دکتر محجوب 82084010
متالورژی و مواد دکتر حلوائی 82084082 دکتر رحیمی 82084151
برق و کامپیوتر دکتر خسروی 82084180 دکتر ستاره دان 82084332
معدن دکتر میرمحمدی 82084235 دکتر نوع پرست 82084282
نقشه برداری دکتر عارفی 82084251 دکتر عارفی 82084251
صنایع دکتر جولای 82084161 دکتر قادری 82084161
--- دکتر ابراهیمییان-معاون علمی فومن 01327234906 دکتر نور علیشاهی-معاون علمی کاسپین 01824653267