تاریخچه‌

معاون آموزشیزمانمعاون تحصیلات تکمیلیزمان
دکتر پورپاک 1365-1372 دکتر برگی 1369-1377
دکتر اخلاقی 1372-1375 دکتر بنی هاشمی 1377-1381
دکتر راشد 1375-1379 دکتر فیض 1381-1388
دکتر تابش 1379-1382 دکتر افضلی کوشا 1388-1394
دکتر معظمی 1382-1384 - -
دکتر فیض 1384-1388 - -
دکتر افضلی کوشا 1394 -1388 - -