معرفی

در راستای تحقق اهداف، مهم ترين وظيفه حوزه معاونت آموزشی دانشگاه عبارتند از :
 1. فراهم سازی امکانات جذب هيأت علمی جديد با کيفيت مطلوب در دانشکده ها، به منظور اصلاح شاخص دانشجو به استاد و کاهش تعداد اساتيد مدعو.
 2. برنامه ريزی و سياست گذاری برای استفاده بهينه از اعضای موجود هيأت علمی و ارتقاء توان علمی آنها.
 3. زمينه سازی و تلاش در جهت ارتقای وضعيت تحصيلی دانشجويان در کليه مقاطع.
 4. توجه ويژه به شناسايی، هدايت و پرورش دانشجويان ممتاز.
 5. برگزاری مراسم تقدير از دانشجويان ممتاز بصورت ساليانه.
 6. برگزاری جلسات شورای آموزشی و تحصيلات تکميلی و کميته های منتخب آنها.
 7. تلاش در زمينه به کارگيری تکنولوژيهای نوين در آموزش.
 8. بهبود و اجرای نظام حق التدريس.
 9. اجرای روند ارزشيابی اساتيد.
 10. زمينه سازی و تلاش در جهت جذب ورودی های برتر (استعدادهای درخشان) در کليه مقاطع.
 11. تلاش در جهت هماهنگ سازی دانشکده ها و گروه ها در زمينه اجرای مقررات و آيين نامه های آموزشی و سوق دادن آنها به سمت قانونمندی هرچه بيشتر.
 12. تلاش در جهت روزآمد سازی فعاليت های آموزشی در دانشکده ها و بخش های ستادی تابعه معاونت آموزشی.
 13. هدايت دانشکده ها در امر بازنگری متون و برنامه های درسی.
 14. زمينه سازی و ارائه پيشنهادات لازم به مراجع مافوق در زمينه اصلاح و بهبود ساختار در بخش های تابعه معاونت آموزشی به منظور افزايش کارايی و اثربخشی کارکنان و رسيدن به گردش کارهای بهينه.
 15. برنامه ريزی و زمينه سازی گسترش دوره هاي دانشگاه در مقاطع تحصيلات تکميلی.
 16. برنامه ريزی و زمينه سازی و تلاش در جهت بهينه نمودن دوره تحصيل دانشجويان در کليه مقاطع و جلوگيری از افزايش ظريب ماندگاری دانشجو.
 17. تلاش در جهت توجيه و افزايش آگاهی اساتيد و دانشجويان نسبت به سياستهای آموزشی دانشگاه، آيين نامه ها و ....
 18. زمينه سازی لازم جهت اجرای دستور العمل ها و بخشنامه های آموزشی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری در دانشگاه.
 19. تلاش در جهت حمايت های مالی دانشجويان مقاطع تحصيلات تکميلی دراجرای موفق پايان نامه های کاربردی.
 20. برنامه ريزی و سياست گذاری لازم در جهت ايجاد و افزايش انگيزه دانشجويان در پرداختن به فعاليت های تحصيلی و ارتقاء وضعيت تحصيلی آنها.