درخواست برگزاری رشته‌ی جدید

مدارك لازم جهت ايجاد رشته هاي تحصيلي جديد

مدارك لازم جهت اجراي رشته هاي تحصيلي جديد

 

مدارك لازم جهت ايجاد گرایش های جدید در برنامه درسی

 

فرم مربوط به اطلاعات اعضاي هيات علمي و دانشجويان گروهها

 

فرم های شماره 1 تا 4 درخواست ایجاد رشته های تحصیلی

 

دستورالعمل تهیه گزارش توجیهی برای ایجاد رشته های جدید در دانشگاه ها