فرصت مطالعاتی

فرصت مطالعاتي سال 1396 

مدارك لازم :

1. درخواست كتبي دانشجو كه به تاييد استاد راهنما رسيده باشد.

2. فرم تكميل شده مشخصات و اطلاعات مربوط به دانشجو (فرم شماره 101)

3. اصل پذيرش تحصيلي با سربرگ دانشگاه مقصد با ذكر دقيق تاريخ (ماه و سال) پذيرش در متن نامه

4. فرم تعهدنامه و ضمايم آن ( اصل و كپي)

5. يك قطعه عكس دانشجو

6. تصوير كارت ملي

7. تصوير صفحه اول گذرنامه

8. تصوير كارنامه نمره ي زبان انگليسي از مراجع معتبر با تاريخ اعتبار

9. تكميل فرم هاي 102 و 103

10. نامه ي موافقت با فرصت مطالعاتي از دانشكده

نكات مهم:

1. صرفا دانشجويان شاغل به تحصيل دوره ي دكتري كه ورودي سال هاي 93 و 94 بوده آزمون جامع را گذرانده و موضوع رساله را تصويب كرده باشند مي توانند از سهميه فرصت كوتاه مدت تحقيقاتي سال 96 استفاده كنند. (مهلت استفاده تا پايان نيمسال 6 مي باشد.)

2. برابر اعلام اداره كل بورس و اعزام دانشجويان خارج وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري دانشجوياني مي توانند از اين فرصت استفاده كنند كه داراي گواهي زبان با حد نصاب نمره 50 % آزمون MSRT يا معادل آن در آزمون هاي معتبر TOFEL , IELTS , GRE و TOLIMO ( مورد تاييد آن اداره كل ) باشند.

3. مبلغ تعهد محضري براي دانشجويان غير بورسيه 200.000.000 ريال (معادل 20 ميليون تومان) و براي دانشجويان بورسيه 400.000.000 ريال (معادل 40 ميليون تومان) مي باشد.

4.ضمن اين كه لازم است همزمان با تكميل مدارك و ارسال آن از سوي  دانشكده‌ها، كليه متقاضيان از طريق سامانه ثبت درخواست اداره كل بورس و اعزام دانشجويان خارج به آدرس: http//:Portal.Saorj.ir نسبت به ثبت درخواست؛ بارگذاري مدارك و مستندات و اخذ كد پيگيري اقدام نموده و كد پيگيري را به اين معاونت اعلام نمايند.

"نحوه ي تنظيم و ارسال مدارك فرصت كوتاه مدت تحقيقاتي دانشجويان دكتراي تخصصي "

تنظيم و ارسال مدارك فرصت كوتاه مدت تحقيقاتي دانشجويان دكتراي تخصصي علاوه بر رعايت كامل شيوه نامه ، نكات زير را نيز دقت نمايند:

 1. لازم است فرم ها و مدارك دانشجويان را تا پايان نيمسال ششم تحصيل آنان به وزارت علوم ارسال شود تا نامه پشتيباني مالي براي ايشان صادر شود.
 2. دانشجوياني كه در نيمسال هفتم تحصيل مي باشند در صورتي مي توانند از فرصت تحقيقاتي استفاده كنند كه قبل از ارسال مدارك به وزارت علوم ، ويزاي خود را دريافت كرده باشند و تا پايان آن نيمسال نيز از كشور خارج شوند.
 3. عكس الصاقي به گذرنامه و ويزاي دانشجويان زن ضروري است برابر مقررات و قوانين جمهوري اسلامي ايران باشد.
 4. دانشجويان زن متاهلي كه مي خواهند با همسر خود از كشور خارج شوند لازم است تصوير صفحات اول و دوم شناسنامه ، كارت ملي و ويزاي ايشان را نيز ارايه دهند.
 5. تعهدنامه محضري لازم است ، " سند تعهدنامه مالي " يا " سند تعهدنامه دانشجويي " باشد و در صورتي كه " سند تعهدنامه غيرمالي " و يا تحت هر عنوان ديگري باشد به هيچ وجه قابل پذيرش نيست . در ضمن در صورتي كه دانشجو دونفر را ضامن خود مي كند لازم است كارمند رسمي قطعي شاغل باشند.
 6. براي ارايه گواهي زبان ضروري است دانشجو در آزمون هاي معتبر بين المللي مورد تاييد وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري شركت كرده باشد و حداقل 50% بالاترين نمره آن آزمون را كسب كرده باشد . همچنين تاريخ اعتبار آن تا هنگام تشكيل پرونده در اداره كل بورس و اعزام دانشجويان خارج منقضي نشده باشد.
 7. اگر چنانچه دانشجويي در مقاطع تحصيلي كارشناسي و كارشناسي ارشد از آموزش رايگان استفاده كرده باشد و تعهد مربوط انجام نداده و درخواست داشته باشد تا با دريافت آنها آن مدارك را ترجمه و به سفارت كشور مقصد يا دانشگاه مقصد ارايه دهد لازم است قسمت هاي مربوط در بند 6 و 8 تعهدنامه محضري را تكميل نمايد و جدول مربوط در فرم 102 را نيز پر كند.
 8. در صورتي كه دانشجو متقاضي دريافت مدارك ياد شده بالا نباشد لازم است با خط تيره ( _ ) قسمت هاي مربوط در بند 6 و 8 را كامل كند و به هيچ وجه آن قسمت ها را نبايد از متن تعهد نامه حذف كند .
 9. لازم است دانشجويان متقاضي فرصت تحقيقاتي كوتاه مدت خارج از كشور فرم " فرم 102 " و " فرم 103 " را نيز تكميل نمايند.
 10. دانشجو پس از بازگشت به ايران براي تسويه حساب نهايي مدارك ذيل را براي ارسال به وزارت علوم به اين اداره كل ارايه نمايد : الف . تصوير بليط رفت و برگشت ب. تصوير مدارك بيمه ج. تصوير گذرنامه د. تصوير ويزا
 11. درصورتي كه دانشجو بيش از 180 روز اقامت داشته باشد ومقاله ارائه نمايد براساس سقف اقامت ، مقاله قابل بررسي است:

  1 مقاله: 2 ماه تمديد مي شود .

  2 مقاله : 3 ماه تمديد مي شود .

 12. مقاله ارايه شده لازم است داراي شرايط اعلامي در " فرم 104 " باشد و توسط معاونت محترم پژوهشي دانشگاه تاييد شده باشد .

شیوه نامه و فرم های فرصت مطالعاتی