تاريخ برگزاري آزمون جامع به صورت يكسان در سطح پرديس دانشكده هاي فني

 پیرو مصوبه شورای تحصیلات تكمیلی پردیس دانشكده های فنی مورخ 7/7/93 و دستورالعمل برگزاری آزمون جامع به شماره نامه های 233524/ت/82 مورخ 12/9/92 و 169984/ت/82 مورخ 15/7/92 مقرر گردید بازه برگزاری آزمون جامع به شرح زیر و به صورت یكسان در سطح پردیس برقرار گردد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب رعایت شده و در تاریخ مقرر نتایج به این معاونت منعكس شود.

زمان برگزاری آزمون در دانشكده ها                                                          زمان اعلام نتایج آزمون جامع به پردیس

نیمسال اول از 26 مهر تا 7 آبان                                                                                تا 21 آبان ماه

نیمسال دوم از 18 بهمن تا 29 بهمن                                                                         تا 13 اسفند ماه