آئین نامه ثبت نام دانشجويان دكتري در مراحل آموزشي و پژوهشي

 

الف - دانشجویان موظف هستند تا پایان ترم 3 امتحان جامع را بگذرانند. در صورتی كه دانشجو موفق به گذراندن امتحان جامع نشود كارشناس محترم دانشكده/گروه مربوطه می تواند حداكثر برای نیمسال 4 تحصیل برای دانشجو سر ترم "در انتظار آزمون جامع" ثبت نماید.

* تبصره: ایجاد سر ترم "در انتظار آزمون جامع" بعد از ترم 4 صرفاً باید با مجوز شورای تحصیلات تكمیلی پردیس و توسط كارشناس پردیسصورت پذیرد.

ب - دانشجویان بعد از موفقیت در آزمون جامع موظف هستند حداكثر تا پایان ترم 5 از پروپوزال رساله خود دفاع نمایند. لذا كارشناس محترم دانشكده مربوطه می تواند حداكثر برای نیمسال 5 تحصیل برای دانشجو سر ترم "در انتظار تصویب موضوع رساله" را ثبت نماید.

* تبصره: ایجاد سر ترم "در انتظار تصویب موضوع رساله" بعد از ترم 5 صرفاً باید با مجوز شورای تحصیلات تكمیلی پردیسو توسط كارشناس پردیس صورت پذیرد.

ج - دانشجویان مطابق مقررات از نیمسال 10 به بعد می بایست درخواست تمدید سنوات خود را جهت اخذ مجوز ادامه تحصیل با تایید استاد راهنما و شورای تحصیلات تكمیلی دانشكده/گروه به پردیس ارسال نمایند. بعد از ترم 10 صرفاً باید با مجوز تحصیلات تكمیلی پردیس(و در صورت نیاز اداره كل آموزش دانشگاه) صورت پذیرد. اكیداً توصیه می گردددرخواست تمدید سنوات نیمسال بعدی در ابتدای نیمسال جاری از طرف دانشكده تایید و به پردیس ارسال گردد تا مجوز ادامه تحصیل توسط مراجع مربوطهتا پیش از انتخاب واحد ترم آینده وصول شده باشد. لازم به ذكر است كه برایدانشجویاندكتری از نیمسال 10 به بعد در سامانه گلستان منع ثبت نام درج خواهد گردید.

 

 همچنین این نكته به دانشجویان محترم یادآور گردد كه صرف ثبت نام در سامانه گلستان بابت مجوز ادامه تحصیل ایجاد هیچگونه حقی نمی نماید و صرفاً اخذ مجوزهای مورد نیاز از مراجع مربوطه در پردیس و اداره كل آموزش دانشگاه مبنای عمل خواهد بود.