قابل توجه دانشجويان مقطع دكتري متقاضي استفاده از فرصت مطالعاتي در كشور آلمان

دانشجويان دكتراي واجد شرايط استفاده از فرصت تحقيقاتي كوتاه مدت كه از كشور آلمان پذيرش گرفته اند در اسرع وقت مدارك مربوط ( همان مداركي كه به طور معمول ارسال مي شود : فرم 101 ، سند تعهد محضري ، گواهي زبان و ... ) را به همراه نامه ي معرفي از دانشكده ي مربوطه به اين معاونت تحويل دهند تا نسبت به معرفي ايشان اقدام مقتضي به عمل آيد . يادآور مي شود اين سهميه علاوه بر سهميه تعيين شده فرصت تحقيقاتي آن پرديس / دانشكده مي باشد .

به پيوست تصوير نامه شماره 112099/16 مورخ 31/05/1395 قائم مقام محترم وزير در امور بين الملل و رئيس مركز همكاري هاي علمي و بين المللي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري قابل مشاهده مي باشد.

 

پیوست 1

پیوست 2