گواهی اشتغال به تحصیل

به بخش مربوطه در قسمت کارشناسی ارشد مراجعه نمایید.

کارنامه لاتین

به بخش مربوطه در قسمت کارشناسی ارشد مراجعه نمایید.

دریافت مجوز دفاع از رساله

درخصوص اخذ مجوز دفاع از پایان نامه/ رساله دانشجویان می بایست پیش از تحویل مدارك به تحصیلات تكمیلی از موارد ذیل اطمینان حاصل كنند:

    1. ثبت كلیه نمرات آموزشی در سیستم (و نمره آزمون جامع دانشجویان دكتری)
    2. اخذ واحد رساله در نیمسالی كه در آن درخواست دفاع می دهند

مربيان پذيرفته شده با آزمون

مربيان پذيرفته شده با آزمون دانشگاهها و موسسات آموزش عالي وابسته به وزارت متبوع میبایست نسبت به ارائه موافقت اصولي سازمان يا دانشگاه بورس دهنده در خصوص اعلام آمادگي جهت اعطاي بورس و پذيرش با پرداخت هزينه را در زمان ثبت نام جهت تنظیم قرارداد به پردیس تحویل دهند. پس از تنظیم قرارداد در پردیس دانشجو موظف است قرارداد تنظیم شده در 3 نسخه را به امضای طرفین قرارداد رسانده و در نهایت به معاونت تحصیلات تکمیلی پردیس تحویل دهد.

فرم موافقتنامه مربیان

گزارش وضعیت تحصیلی

دانشجویان بورسیه بر اساس درخواست سازمان بورس کننده در هرنیمسال موظف به ارائه گزارش وضعیت تحصیلی خود به آن سازمان می باشند.

دستیار آموزشی پژوهشی

  1. تکمیل و تایپ فرم قرارداد توسط دانشجوی دکترا.
  2. امضا توسط استاد مربوطه.

پذيرش دانشجويان غير ايرانی

به بخش پذیرش دانشجویان غیر ایرانی در بخش کارشناسی ارشد مراجعه کنید.