راهنمای تایید الكترونیكی انتخاب واحد دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی توسط اساتید محترم

راهنمای تایید الكترونیكی انتخاب واحد دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی توسط اساتید/سرپرستان محترم گرایش ها به شرح ذیل اعلام می گردد.

فرایند استاد محترم راهنما/ سرپرست محترم گرایش (مدیر محترم گروه):

1- ورود به منوی پیشخوان خدمت

2- ورود به صفحه انتخاب واحد/ حذف و اضافه دانشجویان

3- بررسی وضعیت واحدهای دانشجو (در صورت نیاز به اطلاعات جامع دانشجو مراجعه نماید)

4- تایید یا عدم تایید توسط استاد محترم راهنما/ سرپرست محترم گرایش (مدیر محترم گروه)

-       در صورت تایید، انتخاب واحد نهایی می شود.

-       در صورت عدم تایید، توضیحات به دانشجو ارسال می گردد. دانشجو اصلاحات را انجام داده و مجددا انتخاب واحد وی به استاد محترم راهنما/ سرپرست محترم گرایش (مدیر محترم گروه) ارسال می گردد.

تایید الکترونیکی انتخاب واحد دانشجویان

 

 

ترفیع پایه سالیانه

رویه انجام ترفیع  پایه به شرح زیر است:

 1. تکمیل اطلاعات سیستم ساعد و گزارش گیری توسط متقاضی با توجه به عدم دسترسی به سیستم ساعد فرم ترفیع را در فایل word تکمیل نمایید. 
 2. امضای فرم در جدول مربوطه و ضمیمه کردن صفحه اول مقالات.

تمدید قرارداد استخدامی

رویه انجام تمدید قرارداد به شرح زیر است:

 1. تکمیل اطلاعات سیستم ساعد و گزارش گیری توسط متقاضی. (در صورت بروز مشکل باانفورماتیک دانشگاه تماس بگیرید.شماره تماس٢١١٧)نظر به عدم دسترسی به سیستم ساعد فرم را در فایل word تکمیل نمایید.فرم ترفیع سالیانه اعضای هئیت علمی  
 2. امضای فرم در جدول مربوطه و ضمیمه کردن صفحه اول مقالات.

ارتقا مرتبه و تبدیل وضعیت استخدامی

رویه انجام ارتقا مرتبه به شرح زیر است:

 1. ثبت نام در کلاسهای دانش افزایی و اخذ گواهینامه مربوطه جهت تهیه فرمهای ماده یک آیین نامه ارتقا.
 2. تکمیل اطلاعات سیستم ساعد و گزارش گیری توسط متقاضی. در صورت بروز مشکل با انقورماتیک دانشگاه تماس بگیرید.(٢١١٧)
 3. تحویل به دفتر دانشکده/گروه جهت امضای رئیس دانشکده/مدیرگروه ارسال فرمهای ماده یک پرونده ارتقا به همراه پیوستهای مریوطه و نامه اتوماسیونی به دفتر رئیس پردیس دانشکده های فنی جهت طرح در جلسه کمیسیون ماده 1.
 4. ارسال فرمهای ماده 2 و 3 و 4 پرونده ارتقا به همراه ضمایم مربوطه به دفتر برنامه ریزی.
 5. تشکیل جلسات داوری به صورت تک نفره و محرمانه درخصوص امتیازبندی مقالات چاپ شده در مجلات و ارائه شده در کنفرانس ها، کتاب و گزارش های طرح ها توسط هر یک از داوران.
 6. تهیه فایل مربوط به پرونده ارتقا مورد نظر و تشکیل جلسه کمیته منتخب پردیس فنی و تشکیل همزمان جلسه ارزیابی ماده یک پرونده ارتقا به صورت محرمانه.
 7. انجام اصلاحات لازم در خصوص امتیازات فرمهای ارتقا متقاضی و تهیه نامه اتوماسیونی در خصوص گزارش نتیجه جلسه کمیته منتخب پردیس فنی به معاونت آموزشی دانشگاه.
 8.  ارسال فرم ارتقا و ضمایم مربوطه به دبیر خانه هیات ممیزه دانشگاه جهت تشکیل جلسه کمیسیون تخصصی فنی. 
 9. تشکیل جلسه هیات ممیزه بعد از مطرح شدن پرونده در جلسه کمیسیون تخصصی فنی.

 فرم ارتقاء

فرم-الف

 فرم-ج

فرم - د

 

کارگروه بررسی فعالیتهای اعضا هیات علمی

 1. کلیه متقاضیان محترم جذب هیات علمی در پورتال وزارت علوم (شهریور یا بهمن ماه هر سال) ثبت نام می نمایند.
 2. ارسال فایل الکترونیکی مشخصات متقاضیان محترم جذب از دفتر مدیر کل محترم برنامه ریزی آموزشی دانشگاه (بعضا مدارکی از دفتر مدیر کل محترم برنامه ریزی آموزشی دانشگاه ارسال می شود).

حق التدریس و حق التحقیق

 1. در زمان مشخص هر ترم (بعد از حذف و اضافه) توسط دانشکده ها و گروه ها محاسبه و در اختیار عضو هیات علمی قرار می گیرد.
 2. عضو هیات علمی پس از رویت فرم و در صورت صحت اطلاعات اولیه ،پستهای اجرایی ،اطلاعات دروس،پایان نامه ها،نسبت به امضای فرم اقدام نموده و تحویل نماینده گروه/دانشکده می دهد.( در صورت نیاز به اصلاح، پس از تصحیح فرم توسط کارشناس مربوطه نسبت به امضای فرم اقدام می نماید)