تمدید قرارداد استخدامی

رویه انجام تمدید قرارداد به شرح زیر است:

  1. تکمیل اطلاعات سیستم ساعد و گزارش گیری توسط متقاضی. (در صورت بروز مشکل باانفورماتیک دانشگاه تماس بگیرید.شماره تماس٢١١٧)نظر به عدم دسترسی به سیستم ساعد فرم را در فایل word تکمیل نمایید.فرم ترفیع سالیانه اعضای هئیت علمی  
  2. امضای فرم در جدول مربوطه و ضمیمه کردن صفحه اول مقالات.
  3. تحویل به دفتر دانشکده/گروه جهت طرح در جلسات کمیته جذب و استخدام گروه/دانشکده.
  4. ارسال فرم به همراه نامه رئیس دانشکده/مدیر گروه و تصویر صورتجلسه مربوطه به دفتر سنجش و نظارت.
  5.  درج در دستور جلسه کارگروه پردیس دانشکده های فنی توسط دفتر نظارت و ارزیابی معاونت.
  6. طرح در جلسات کارگروه و درج نظر کارگروه در صورتجلسه. جلسات کارگروه سه شنبه دوم هر ماه تشکیل می شود.
  7. مکاتبه با معاونت محترم آموزشی دانشگاه و ارسال فرمها به کارگزینی پردیس فنی.