ترفیع پایه سالیانه

رویه انجام ترفیع  پایه به شرح زیر است:

  1. تکمیل اطلاعات سیستم ساعد و گزارش گیری توسط متقاضی با توجه به عدم دسترسی به سیستم ساعد فرم ترفیع را در فایل word تکمیل نمایید. 
  2. امضای فرم در جدول مربوطه و ضمیمه کردن صفحه اول مقالات.
  3. تحویل به دفتر دانشکده/گروه جهت تایید رئیس دانشکده/مدیر گروه.
  4. ارسال فرم به همراه نامه اتوماسیونی به دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده های فنی.
  5. بررسی و امتیاز بندی و ارسال به کمیته ترفیعات دانشگاه توسط معاونت (دفتر نظارت).
  6. بررسی در جلسات ماهانه کمیته ترفیعات توسط مدیریت منابع انسانی دانشگاه.