ارتقا مرتبه و تبدیل وضعیت استخدامی

رویه انجام ارتقا مرتبه به شرح زیر است:

  1. ثبت نام در کلاسهای دانش افزایی و اخذ گواهینامه مربوطه جهت تهیه فرمهای ماده یک آیین نامه ارتقا.
  2. تکمیل اطلاعات سیستم ساعد و گزارش گیری توسط متقاضی. در صورت بروز مشکل با انقورماتیک دانشگاه تماس بگیرید.(٢١١٧)
  3. تحویل به دفتر دانشکده/گروه جهت امضای رئیس دانشکده/مدیرگروه ارسال فرمهای ماده یک پرونده ارتقا به همراه پیوستهای مریوطه و نامه اتوماسیونی به دفتر رئیس پردیس دانشکده های فنی جهت طرح در جلسه کمیسیون ماده 1.
  4. ارسال فرمهای ماده 2 و 3 و 4 پرونده ارتقا به همراه ضمایم مربوطه به دفتر برنامه ریزی.
  5. تشکیل جلسات داوری به صورت تک نفره و محرمانه درخصوص امتیازبندی مقالات چاپ شده در مجلات و ارائه شده در کنفرانس ها، کتاب و گزارش های طرح ها توسط هر یک از داوران.
  6. تهیه فایل مربوط به پرونده ارتقا مورد نظر و تشکیل جلسه کمیته منتخب پردیس فنی و تشکیل همزمان جلسه ارزیابی ماده یک پرونده ارتقا به صورت محرمانه.
  7. انجام اصلاحات لازم در خصوص امتیازات فرمهای ارتقا متقاضی و تهیه نامه اتوماسیونی در خصوص گزارش نتیجه جلسه کمیته منتخب پردیس فنی به معاونت آموزشی دانشگاه.
  8.  ارسال فرم ارتقا و ضمایم مربوطه به دبیر خانه هیات ممیزه دانشگاه جهت تشکیل جلسه کمیسیون تخصصی فنی. 
  9. تشکیل جلسه هیات ممیزه بعد از مطرح شدن پرونده در جلسه کمیسیون تخصصی فنی.

 فرم ارتقاء

فرم-الف

 فرم-ج

فرم - د

 

 

فرم تبدیل وضعیت اعضای محترم هیئت علمی

 

فرم تبدیل وضعیت اعضای محترم هیئت علمی

 

 

شيوه نامه تهيه مدارك ارتقا و تبديل وضعيت اعضاي محترم هيات علمي

 

1- كلیه مدارك پرونده ارتقا به ترتیب بندهای فرم ارتقا، خارج از فولدر پلاستیكی، منگنه و سوراخ شده از چپ به راست در داخل زونكن یا زونكن ها قرار داده شوند.

2- مدارك هر بند توسط برگه ای با ذكر عنوان آن بند از مدارك بند دیگر مجزا شود. به عنوان مثال: بند 3-1 مقالات ژورنال

-لازم به توضيح است جداول ماده 1 را جداگانه به انضمام مدارك مربوطه و گواهي مربوط به دوره دانش افزايي (ضيافت انديشه) به همراه نامه اتوماسيوني به امضا رئيس محترم دانشكده/ مدير محترم گروه براي رئیس محترم پرديس دانشكده هاي فني ارسال نمايند.

3- مدارك هر بند براساس فرم ارتقا با مداد شماره گذاری شوند. به عنوان مثال: مقالات ژورنال با شماره های p1 تا pn در بالای صفحه.

4- ضریب تاثیر مجله از سایت web of science یا web of knowledge در سال انتشار مقاله در بالای صفحه اول هر مقاله ISI اضافه شود. مقدار ضریب تاثیر به صورت دستی و یا از طریق سامانه ساعد در جدول 3-1 ذكر شود. فقط ضریب تاثیر سال انتشار (نه پنج ساله) قید شود.ضمیمه نمودن تصویر صفحه مذكورالزامی است.

5- امتیاز فعالیتهايی كه پس از اخذ مدرك دكتری و قبل از استخدام به مرتبه استادیاری انجام شده است برای ارتقا قابل محاسبه نمی باشد.

6- جهت بررسی پرونده ارتقا و تبدیل وضعیت لازم است كه عضو هیات علمی در فرصت مطالعاتی، ماموریت پژوهشی، مرخصی با حقوق یا بدون حقوق نباشد.

7- ترتیب رسیدگی به پرونده های ارتقا و تبدیل وضعیت براساس تاریخ وصول به دفتر سنجش و نظارت هیات علمی است و زمان لازم برای بررسی اولیه پرونده و مراحل بعدی بستگی به تعداد پرونده هايی دارد كه در نوبت قرار دارند.

8- امتیاز كلیه فعالیتهایی كه در فاصله برگزاري جلسه كمیته منتخب تا جلسه هیات ممیزه دانشگاه انجام شده اند در صورتی كه در فرم ارتقا قبلی لحاظ نشده است برای دوره ارتقای بعدی قابل محاسبه می باشد.

9- كپی صفحات كامل مقالات ژورنال یا كنفرانس یا خلاصه مقاله به صورتی كه در ژورنال یا مجموعه مقالات چاپ شده است ارائه شود.

10- در صورتی كه در مقالات ژورنالP یا كنفرانس C همكار هیات علمی استاد راهنمای پایان نامه یا رساله دانشجو است و نام وی در مرتبه دوم و بعد از نام دانشجو ذكر شده با مداد زیر نام نفر اول خط كشیده شده و كلمه دانشجو قید شود.

11- در مورد بند 3-8 كپی قرارداد طرح (بدون پیوست ها) و نامه اختتام به ترتیب جدول این بند و با شماره های R1 تا Rn در زونكن مستندات ارائه شود. گزارش نهایی طرح به صورت مجزا ولی با قید شماره طرح پیوست شود. ارائه هر سه مدرك براي احتساب امتیاز طرح های پژوهشی و فناوری الزامی است.

12- ارائه اصل كتاب تالیفی- تصنیفی یا ترجمه الزامی است.

13- در مورد بند 3-17 كپی فرم نمره پایان نامه یا رساله به ترتیب جدول مربوطه ارائه شود.

14- نامه ای مبنی بر اعلام میزان همپوشانی مقالات ژورنال با ذكر شماره مقالات و درصد همپوشانی آنها با یكدیگر توسط همكار متقاضی ارائه شود.

15- بدیهی است در صورتی امتیاز هر بند فرم ارتقا قابل محاسبه است كه مستندات مربوط به آن فعالیت براساس فرم ارائه شده باشد.

16- فرم ارتقا به صورت یك جا ارائه شود و از تلفیق آن با مستندات خودداری شود.

17- فرم ارتقا/تبدیل وضعیت پس از امضا متقاضی و رئیس/مدیر دانشكده/گروه مربوطه در نوبت بررسی قرار خواهد گرفت.

18- در خصوص درخواستهای تبدیل وضعیت صورتجلسه دانشكده/گروه ارسال شود.

 

ارسال مدارك ارتقا و تبديل وضعيت

 

1- منحصرا از ظروف درب دار به ابعاد حداكثر 34*35*45 سانتیمتر مكعب مطابق تصویر پیوست استفاده و از ارسال مدارك با استفاده از ظروف مختلف و كارتن اكیدا خودداری شود. دبیرخانه هیات ممیزه دانشگاه از پذیرش مدارك درظروف متفرقه معذور است.

2- از ارسال اصل یا كپی حجیم پایان نامه ها و رساله ها خودداری و فقط تصویر صفحه اول آنها و یا گواهي معاونت محترم آموزشي یا تحصیلات تكمیلی دانشكده پیوست شود.

3- پایان نامه كارشناسی ارشد و رساله دكتری عضو محترم هيئت علمي متقاضی ارتقاء یا تبدیل وضعیت، ضمیمه شود.

۴- در مورد طرحهای پژوهشی، صرفا گزارش نهایی تأئید شده، تصویر قرارداد و تصویر نامه اختتام موفقیت آمیز طرح و یا مفاصا حساب آن ارسال شود.

۵ - فرمهای ماده ۱ و پیوست های آن از طریق سامانه الكترونیكی گردش مكاتبات به دفتر پردیس دانشكده های فنّی ارسال شود.

 

ظروف درب دار         

خلاصه اطلاعات ژورنال ها