حق التدریس و حق التحقیق

  1. در زمان مشخص هر ترم (بعد از حذف و اضافه) توسط دانشکده ها و گروه ها محاسبه و در اختیار عضو هیات علمی قرار می گیرد.
  2. عضو هیات علمی پس از رویت فرم و در صورت صحت اطلاعات اولیه ،پستهای اجرایی ،اطلاعات دروس،پایان نامه ها،نسبت به امضای فرم اقدام نموده و تحویل نماینده گروه/دانشکده می دهد.( در صورت نیاز به اصلاح، پس از تصحیح فرم توسط کارشناس مربوطه نسبت به امضای فرم اقدام می نماید)
  3. نماینده گروه/دانشکده فرمها را به پیوست نامه اتوماسیونی و لیست خلاصه آنها به دفتر برنامه ریزی تحویل می دهد.
  4. فرمها در دفتر برنامه ریزی پس از بررسی مجدد و تهیه لیست و تایید جهت پرداخت به حسابداری دانشکده/گروه مربوطه جهت پرداخت ارسال گردد.