کارگروه بررسی فعالیتهای اعضا هیات علمی

  1. کلیه متقاضیان محترم جذب هیات علمی در پورتال وزارت علوم (شهریور یا بهمن ماه هر سال) ثبت نام می نمایند.
  2. ارسال فایل الکترونیکی مشخصات متقاضیان محترم جذب از دفتر مدیر کل محترم برنامه ریزی آموزشی دانشگاه (بعضا مدارکی از دفتر مدیر کل محترم برنامه ریزی آموزشی دانشگاه ارسال می شود).
  3. تفکیک فایل الکترونیکی متقاضیان براساس رشته تحصیلی مورد تقاضا توسط دفتر نظارت و ارسال فایل به همراه نامه اتوماسیونی برای گروه های مربوطه.
  4. تشکیل پرونده برای هر کدام از متقاضیان محترم توسط گروه ها/دانشکده ها و طرح در کمیته جذب و استخدام گروه ها/ دانشکده ها.
  5. ارسال پرونده ها و فرم 1-1-2 به همراه نامه اتوماسیونی و تصویر صورتجلسه کمیته جذب و استخدام گروه به دفتر نظارت.
  6. تهیه و تنظیم دستور جلسه کارگروه متناسب با حجم پرونده های دریافتی از دانشکده ها و گروهها( توسط دفتر نظارت).
  7. طرح در جلسه کارگروه (این جلسه معمولا سه شنبه دوم هر ماه برگزار می گردد).
  8. ارسال مکاتبات مربوط به هر یک از پرونده ها به دفتر مدیر کل محترم برنامه ریزی آموزشی دانشگاه.
  9. ارسال پرونده هر کدام از متقاضیان محترم به گروه مربوطه.
  10. اطلاع رسانی به متقاضیان جهت مراجعه به دفتر مدیر کل محترم برنامه ریزی آموزشی دانشگاه جهت تشکیل پرونده.

   نحوه امتیازبندی پرونده های متقاضیان جذب هیات علمی