راهنمای تایید الكترونیكی انتخاب واحد دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی توسط اساتید محترم

راهنمای تایید الكترونیكی انتخاب واحد دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی توسط اساتید/سرپرستان محترم گرایش ها به شرح ذیل اعلام می گردد.

فرایند استاد محترم راهنما/ سرپرست محترم گرایش (مدیر محترم گروه):

1- ورود به منوی پیشخوان خدمت

2- ورود به صفحه انتخاب واحد/ حذف و اضافه دانشجویان

3- بررسی وضعیت واحدهای دانشجو (در صورت نیاز به اطلاعات جامع دانشجو مراجعه نماید)

4- تایید یا عدم تایید توسط استاد محترم راهنما/ سرپرست محترم گرایش (مدیر محترم گروه)

-       در صورت تایید، انتخاب واحد نهایی می شود.

-       در صورت عدم تایید، توضیحات به دانشجو ارسال می گردد. دانشجو اصلاحات را انجام داده و مجددا انتخاب واحد وی به استاد محترم راهنما/ سرپرست محترم گرایش (مدیر محترم گروه) ارسال می گردد.

تایید الکترونیکی انتخاب واحد دانشجویان