انصراف از تحصیل

 1. تکمیل فرم تقاضای انصراف از تحصیل با ذکر تاریخ دقیق انصراف توسط دانشجو
 2. تحویل فرم به دانشکده/ گروه
 3. ارسال فرم انصراف دانشجو به همراه نامه پوششی دانشکده/ گروه به تحصیلات تکمیلی پردیس
 4. مراجعه دانشجو به تحصیلات تکمیلی پردیس و تحویل کارت و تصویر شناسنامه
 5. ابطال کارت دانشجو توسط کارشناس مربوطه
 6. فعال شدن گزارش 522 در سیستم جامع گلستان و مشاهده لیست تسویه حساب توسط دانشجو
 7. صدور کارنامه مالی در صورت شهریه پرداز بودن دانشجو
 8. تحویل کارنامه مالی به دانشجوی شهریه پرداز ظرف 48 ساعت کاری جهت تسویه حساب دانشجو با حسابداری پردیس (دانشگاه تهران – پردیس مرکزی فنی – طبقه سوم – حسابداری)
 9. تحویل کارنامه مالی تایید شده توسط حسابداری و یک نسخه کپی آن به تحصیلات تکمیلی پردیس
 10. تهیه گزارش انصراف از تحصیل، امضا توسط معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی، ثبت در دبیرخانه و ارسال به اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه
 11. دریافت شماره نامه انصراف از واحد دبیرخانه توسط دانشجو جهت پیگیری امور بعدی از اداره کل دانشگاه

فرم تقاضای انصراف از تحصیل