دستورالعمل نگارش و تدوین پایان نامه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

 

پیرو مصوبه جلسه شورای تحصیلات تكمیلی پردیس دانشكده های فنی مورخ 3/6/93 درخصوص تغییر عنوان پروژه های كارشناسی ارشد و دكتری مراتب به شرح زیر به استحضار می رسد:

الف : اولویت پردیس بر آن است كه عنوان پایان نامه تغییر نیافته و موضوع تحقیق عوض نگردد.

ب : تغییر جزیی عنوان در صورتی كه در جهت دقیق تر كردن عنوان باشد با پیشنهاد و تایید هیات داوران در جلسه دفاع و تصویب شورای تحصیلات تكمیلی دانشكده / گروه می تواند صورت پذیرد.

ج : تغییر موضوع تحقیق كه منجر به تغییر كلی عنوان گردد نیاز به تصویب مجدد پیشنهاد پایان نامه/ رساله دارد كه در مورد رساله دكتری باید در جلسه مجدد "دفاع از پیشنهاد رساله" مورد اتخاذ تصمیم قرار گیرد.

تبصره یك : دانشجویان كارشناسی ارشد حداقل سه ماه قبل از دفاع و دانشجویان دكتری حداقل 6 ماه قبل از دفاع نهایی از رساله می بایست جهت تغییر كلی عنوان اقدام نمایند.

دستورالعمل نگارش و تدوین  پایان نامه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ودکتری 

تمپلیت نگارش و تدوین پایان نامه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ودکتری