فراغت از تحصيل

مراحل فراغت از تحصيل دانشجویان مقطع کارشناسی به شرح زیر است:

 1.  ابتدا در سيسم جامع آموزش دانشگاه فایل آموزش خود را چک کرده ، در صورت ثبت نمرات کلیه دروس ، (کارگاه آموزش ایمنی / کارآموزی بصورت بدون تاثیر در میانگین کل )پرداخت شهریه دروس ،(برای دانشجویان دوره شبانه و دانشجویان نوبت دوم ) تصویر کارت ملی خود را که شماره دانشجویی، محل صدور شناسنامه ، سهمیه کنکور ( منطقه 1،2،3 یا شاهد)،آدرس و شماره تماس بر روی آن نوشته شده باشد را به کارشناس آموزش در قسمت پذیرش تحویل دهید.
 2.  بعد از گذشت 48 سـاعت اداری، ابتدا به گزارش 522 گلسـتان مراجـعه و در صورت ابـطال کارت دانشـجويی و وصول تاییدیـه پیش دانشگاهی موارد تسویه حساب را مشاهده فرمائيد. لازم به ذکر است پيگیری روند تسویه حساب از طریق تماس تلفنی یا مراجعه حضوری، در صورت اعلام نیاز واحد مربوطه انجام می پذیرد.
  • تسویه حساب امور دانشجویی ( اداره کل امور خوابگاه ها / واحد تغذیه و در صورت لزوم صندوق باقرالعلوم ).
  • تسویه حساب موسسه اعتباری(فقط برای دانشجویان ورودی 76 به قبل).
  • تسویه حساب کتابخانه دانشکده مربوطه.
  • تسویه حساب کتابخانه مرکزی.
  • تسویه حساب کتابخانه پردیس دانشکده های فنی.
  • تسویه حساب آموزش دانشکده مربوطه.
  • تسویه حساب سایت.
  • تسویه حساب آزمایشگاه نقشه برداری (فقط دانشجویان رشته مهندسی عمران).
  • تسویه حساب اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر (فقط برای دانشجویان شاهد و ایثارگر).
 3. بعد از انجام کلیه تسویه حسابهای فوق در سيستم جامع آموزش دانشگاه (چک کردن از طریـق گزارش 522 سیستم گلـستان و وصول تطبیق واحد از آموزش دانشکده مربوطه ) مدارک ذیل را به کارشناسان آموزش قسمت پذیرش تحویل دهید:
  • اصل کارت دانشجویی ( در صورت مفقود شدن کارت فیش بانکی به انضمام فرم تعهد نامه کارت دانشجویی).
  • سه قطعه عکس 4×3.
  • کپی شناسنامه و کارت ملی.
  • اصل و کپی فرم تسویه حساب امور دانشجویی.
  • اصل و کپی فرم موسسه اعتباری (فقط برای دانشجویان ورودی 76 به قبل).
  • اصل و کپی تسویه حساب دانشجویان شاهد و ایثارگر ( فقط برای دانشجویان شاهد و ایثارگر).
  • کپی کارت معافیت نظام وظیفه.
  • دانشجویانی که حائز شرایط دریافت گواهی موقت می باشند و درخواست صدور آن را دارند می بایست مبلغ مشروحه ذیل را به شماره حساب 18712180 بانک تجارت شعبه اردیبهشت کد 187 صاحب حساب: معاونت آموزشی دانشگاه تهران بابـت هزینه تمـبر و پاکت مناسـب مخصوص و پست واریز و اصل و کپی رسید بانکی را تحویل دهند. الف: استان تهران : 45/000 ریال ب: سایر استانها : 55/000 ریال.
  • در پایان پر نمودن فرم گزارش فارغ التحصیلی.
  • قرار دادن کلیه مدارک فوق در یک کاور دگمه دار.

4.   بعد از گذشت 5 روز اداری جهت دریافت شماره نامه گزارش فارغ التحصیلی به دبیر خانه آموزش مراجعه فرمائید و بقیـه امـور از طریق اداره کل آموزش دانشگاه قابل پیگیری می باشد.