میهمان ترم کامل در دانشگاه تهران

  1. دانشجو درخواست خود را از طریق سایت وزارتخانه (اردیبهشت هر سال ) داده و با کد رهگیری می تواند پاسخ دانشگاه مبداء و مقصد را پيگیری نماید.
  2. پس از اعلام نتیجه (موافقت) با توجه به صدور حکم میهمانی از طریق اداره آموزش امور آموزشی دانشگاه تهران به آموزش پردیس دانشکده های فنی مراجعه می نماید.
  3. پس از مراجعه به آموزش پردیس و تکميل فرم های ارائه شده نامبرده در تاريخ مقرر جهت انتخاب واحد و ثبت نام نیمسال مراجعه می نماید.( ضمناً دانشجو باید پیش نیازی و همنیازی و تداخل امتحان و کلاس و رعایت اخذ واحدها را داشته باشدو باید برای کلیه واحدهای اخذ شده موافقت دانشگاه مبداء را ارائه نمايد).
  4. پس از ثبت واحدهای انتخاب شده در سیستم جامع آموزشی دانشجو با چک نمودن آنها و اطلاع کامل از صحت آن ملزم به پرداخت شهریه بصورت الکتریکی از سامانه سیستم گلستان می باشد.
  5. پس از پایان نیمسال و اعلام شدن نمرات نیمسال اگر دانشجوی میهمان در نیمسال بعد میهمانی را تمدید نموده باشد می تواند با ارائه درخواست به آموزش پردیس بخواهد که ریز نمرات اخذ شده به دانشگاه مبداء ارسال گردد. در غیر اینصورت نامبرده باید مراحل تسویه حساب را انجام داده و کارشناس با راکد کردن فایل دانشجویی میهمان ایشان ریز نمرات تائید شده همراه با عدم اعلام بدهی ارسال می نماید.