ارسال كارنامه لاتین با استفاده از تسهیلات پست DHL

  1. درخواست صدور كارنامه لاتین رسمی/ غیر رسمی مطابق رویه مربوط
  2. دریافت كارنامه در پاكت مهر و موم شده
  3. مراجعه به دفتر پست DHL به آدرس خیابان وزرا، نبش خیابان 21، شماره 137، طبقه 3
  4. پرداخت وجه ارسال مطابق جدول ذیل
  5. ارائه آدرس دانشگاه مقصد جهت ارسال كارنامه

نكات مهم:

  1. همراه داشتن كارت دانشجویی در هنگام مراجعه به دفتر پست الزامی است.
  2. كارنامه ها صرفاً می بایست در پاكت مهر و موم شده پردیس فنی كه نام و نام خانوادگی شخص ارائه دهنده كارت بر آن درج شده به دفتر پست تحویل داده شود.
  3. مدارك صرفاً به آدرس دانشگاههای خارج از كشور ارسال می شود. ارسال مدارك به آدرس غیر از دانشگاه مقدور نمی باشد.

 

  هزینه ارسال بسته هزینه مازاد سوخت هزینه مالیات بر ارزش افزوده هزینه تمام شده
تا وزن 500 گرم اسناد و مدارک 365،000 ریال 18% 5% 452،235 ریال
تا وزن 1 کیلوگرم اسناد و مدارک 495،000 ریال 18% 5% 613،305 ریال
تا وزن 1.5 کیلوگرم اسناد و مدارک 625،000 ریال 18% 5% 774،375 ریال