سوالات متداول اعضای هیئت علمی

سیستم ساعد

با اینکه استاد حق التدریس و حق التحقیق دارد اما واحد معادل صفر است. چرا؟

چرا واحد موظف استاد صفر است؟

چه طور می توان پایه استاد را تغییر داد؟

چرا نمی توانم فرم استاد مدعو را پرینت بگیرم در حالیکه دروس تایید شده است؟

چه اطلاعاتی برای تکمیل نوع استخدام و مرتبه علمی اساتید مدعو معتبر است؟

چرا واحد معادل درس صفر است؟

چگونه پست اجرایی ایجاد کنیم؟

آیا پس از اتمام مسئولیت اجرایی استاد باید پست مورد نظر را حذف کرد؟

درصورتیکه سمت اجرایی استاد در سیستم نباشد چه باید کرد؟

واحدهای معادل حق التحقیق استاد را چگونه تنظیم کنیم تا مازاد نداشته باشد؟

مدرک تحصیلی مدرسینی که دارای مدرک حوزوی هستند چگونه ثبت شود؟

 

با اینکه استاد حق التدریس و حق التحقیق دارد اما واحد معادل صفر است. چرا؟
می بایست ستون تایید دروس از خیر به بله تغییر داده شود.

چرا واحد موظف استاد صفر است؟
حتما باید اطلاعات نوع استخدام و مرتبه علمی کامل وارد شود.

چه طور می توان پایه استاد را تغییر داد؟
به این ترتیب از منوی کاربر، آموزش، استاد، ثبت مشخصات و وضعیت، اطلاعات استاد، پایه و سنوات اصلاح انجام شود.

چرا نمی توانم فرم استاد مدعو را پرینت بگیرم در حالیکه دروس تایید شده است؟
ممکن است مدرک تحصیلی ایشان را وارد نکرده باشید.

چه اطلاعاتی برای تکمیل نوع استخدام و مرتبه علمی اساتید مدعو معتبر است؟
در صورتیکه مدرس مدعو عضو هیات علمی شاغل یا بازنشسته دانشگاه های دولتی باشد آخرین حکم کارگزینی ملاک است و در غیراین صورت آخرین مدرک تحصیلی درج شود.

چرا واحد معادل درس صفر است؟
یا تعداد دانشجو زیر حدنصاب است و یا اینکه اطلاعات نوع درس و ساعت درس وارد نشده است.

چگونه پست اجرایی ایجاد کنیم؟
به این ترتیب از منوی کاربر، .مالی اداری، خدمات اجرایی اساتید، همکاری اساتید در امور اجرایی

آیا پس از اتمام مسئولیت اجرایی استاد باید پست مورد نظر را حذف کرد؟
خیر، بلکه می بایست در منو اصلاح تاریخ پایان پست را درج نمود.

درصورتیکه سمت اجرایی استاد در سیستم نباشد چه باید کرد؟
اگر استاد نامه ای در خصوص کسر موظفی و یا احتساب واحد ارائه نمود در این خصوص با معاونت محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس مکاتبه انجام شود تا پس از طی مراحل اداری و اخذ مجوز از دانشگاه اقدام شود.

واحدهای معادل حق التحقیق استاد را چگونه تنظیم کنیم تا مازاد نداشته باشد؟
واحدهای معادل پایان نامه ارشد و رساله دکتری حداکثر تا یک ترم بعد از دفاع محاسبه می شوند. با رعایت این نکته مازادشدن واحد مذکور بعید به نظر می رسد.

مدرک تحصیلی مدرسینی که دارای مدرک حوزوی هستند چگونه ثبت شود؟
سطح 1 (فوق دیپلم) سطح 2 (لیسانس) سطح 3 (فوق لیسانس) سطح 4 (دکتری)

سایر موارد

مبنای محاسبه پروژه های کارشناسی نیمسال اخذ پروژه است یا نیمسال درج نمره؟

واحدهای کارآموزی و پروژه کارشناسی که دانشجو در تابستان گذرانده است در کدام نیمسال محاسبه می شود؟

آیا مازاد واحد تدریس شده دروس ذخیره می شود؟

سقف واحد پروژه های کارشناسی در هر نیمسال برای اساتید چیست؟

سقف واحد سمینار کارشناسی ارشد در هر نیمسال برای استاد چگونه محاسبه می شود؟

آیا لازم است دروس عضو هیات علمی پردیس فنی که در سایر دانشکده و یا پردیس های دانشگاه تهران تدریس دارند توسط آن دانشکده / پردیس تایید شود.

دانشجویی دفاع کرده است اما واحد معادل برای استاد محاسبه نمی شود؟چرا؟

 

مبنای محاسبه پروژه های کارشناسی نیمسال اخذ پروژه است یا نیمسال درج نمره؟
ملاک نیمسالی که دانشجو واحد پروژه را گذرانده است. پس از درج نمره واحد پروژه دانشجو در همان ترم که نمره ثبت شده است در سیستم محاسبه می شود.

واحدهای کارآموزی و پروژه کارشناسی که دانشجو در تابستان گذرانده است در کدام نیمسال محاسبه می شود؟
نیمسال اول سال تحصیلی جدید.(مهر ماه)

آیا مازاد واحد تدریس شده دروس ذخیره می شود؟
خیر

سقف واحد پروژه های کارشناسی در هر نیمسال برای اساتید چیست؟
هر استاد در هر نیمسال تنها 5 عنوان پروژه می تواند راهنمایی کند.

سقف واحد سمینار کارشناسی ارشد در هر نیمسال برای استاد چگونه محاسبه می شود؟
در صورتیکه استاد تنها استاد درس سمینار است حداکثر تا 4 واحد معادل می تواند داشته باشد اما اگر همان استاد سرپرست درس 2 واحدی سمینار هم باشد در سقف سمینار هیچ تغییری ایجاد نمی شود.

آیا لازم است دروس عضو هیات علمی پردیس فنی که در سایر دانشکده و یا پردیس های دانشگاه تهران تدریس دارند توسط آن دانشکده / پردیس تایید شود.
تایید کلیه دروس یک استاد در دانشکده مبدا و سایر دانشکده ها که به صورت مدعو تدریس دارد در هر ترم الزامی است .

دانشجویی دفاع کرده است اما واحد معادل برای استاد محاسبه نمی شود؟چرا؟
تا تاریخ و نمره دانشجو ثبت نشود واحد معادل محاسبه نمی شود.