سوالات متداول دانشجویان دکترا

واحدهای درسی و طول مدت درسی

طول دوره و تمديد سنوات دوره دكتري چند سال است؟ تمديد طول دوره چگونه است؟

تعداد واحدهاي لازم در دوره آموزشي چند واحد است؟

در هر ترم حداقل و حداكثر چند واحد مي توان ثبت نام كرد؟

حداكثر مهلت براي گذراندن امتحان جامع و دفاع از طرح پژوهشي رساله در طول دوره دكتري چه زماني است؟

 

طول دوره و تمديد سنوات دوره دكتري چند سال است؟ تمديد طول دوره چگونه است؟
مدت مجاز تحصيل در دوره دكتري 8 نيمسال است . چنانچه دانشجو در اين مدت نتواند رساله خود را تكميل و از آن دفاع نمايد از ادامه تحصيل محروم مي شود. به پيشنهاد استاد راهنما و تائيد شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده / گروه مي توان يك نيمسال به مدت مجاز تحصيل دانشجو اضافه شود. در موارد استثنايي با تائيد كميسيون موارد خاص يك نيمسال ديگر به سنوات تحصيلي اضافه مي گردد. درخواست تمديد سنوات مي بايست قبل از انتخاب واحد ترم منبعد به دانشگاه ارسال شود تا در زمان انتخاب واحد مجوز ثبت نام داشته باشد.

تعداد واحدهاي لازم در دوره آموزشي چند واحد است؟
دانشجويان دوره دكتري بسته به ميزان دروس مورد نياز رشته موظفند بين 12 تا 18 واحد درسي با نظر استاد راهنما و تصويب شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده / گروه مطابق برنامه مصوب دانشگاه در مدت مجاز دوره با موفقيت بگذرانند.

در هر ترم حداقل و حداكثر چند واحد مي توان ثبت نام كرد؟
دانشجو در مرحله آموزشي موظف در هر نيمسال تحصيلي بين 6 تا 12 واحد درسي را انتخاب و ثبت نام كند مگر آن كه كمتر از 6 واحد درسي باقيمانده باشد.

حداكثر مهلت براي گذراندن امتحان جامع و دفاع از طرح پژوهشي رساله در طول دوره دكتري چه زماني است؟
دانشجوي دوره دكتري بين ترم سوم و چهارم براي امتحان جامع و ترم چهارم و پنجم براي دفاع از پيشنهاد پژوهشي مهلت دارد.

 

آزمون هاي زبان مورد نياز دوره دكتري در چه زماني بايد گذرانده شود؟
زمان گذراندن زبان هاي دوره دكتري در دوره آموزشي و قبل از امتحان جامع است.موارد مهم برای دانشجویان شاغل به تحصیلحداقل نمره قبولي در هر درس و حداقل ميانگين مشروطي در دوره دكتري چند مي باشد؟دانشجوي دكتري در طول تحصيل چند نيمسال مي تواند مرخصي تحصيلي استفاده كند و در صورت عدم ثبت نام وضعيت او چگونه است؟مدارك مورد نياز براي استفاده از فرصت مطالعاتي چه مي باشد؟روز فراغت از تحصيل و مدارك مورد نياز فارغ التحصيلي چه مي باشد؟مراحل اخذ مجوز آزمون جامع چگونه است؟مراحل اخذ مجوز دفاع از رساله دكتري چگونه است؟ حداقل نمره قبولي در هر درس و حداقل ميانگين مشروطي در دوره دكتري چند مي باشد؟
حداقل نمره قبولي در هر درس 14 از 20 است. در صورتي كه نمره دانشجو در يك درس كمتر از 14 باشد. بايد آن را تكرار كند. در هر حال ميانگين كل نمرات دانشجو نبايد از 15 كمتر باشد كه در اين صورت از ادامه تحصيل محروم مي شود.دانشجوي دكتري در طول تحصيل چند نيمسال مي تواند مرخصي تحصيلي استفاده كند و در صورت عدم ثبت نام وضعيت او چگونه است؟
عدم ثبت نام يا عدم تصويب طرح پژوهشي رساله در زمان مقرر به منزله انصراف دانشجو از تحصيل تلقي مي شود. در موراد استثنايي كه دانشجو عذر موجه داشته باشد مي تواند با موافقت دانشكده / گروه و تائيد شوراي تحصيلات تكميلي پرديس و با توجه به مدت مجاز تحصيل حداكثر 2 نيمسال از مرخصي تحصيلي استفاده كند.مدارك مورد نياز براي استفاده از فرصت مطالعاتي چه مي باشد؟
مدارك شامل فرم 101 – گذراندن آزمون جامع – دعوتنامه از دانشگاه مقصد – تائيديه‌اي از جانب استاد راهنماروز فراغت از تحصيل و مدارك مورد نياز فارغ التحصيلي چه مي باشد؟
پس از ثبت نمره دفاع از رساله دكتري در سيستم جامع دانشجو مدارك مورد نياز شامل 1- عكس 3 قطعه پشت نويسي شده 2- كارت دانشجويي 3- مقالات ISI چاپ شده (به همراه تاييد استاد راهنما مبني بر ISI بودن مقالات) را به اموزش تحصيلات تكميلي پرديس تحويل مي دهد و ظرف 1 تا 2 روز بعد گزارش 522 را براي مراجعه به قسمتهاي مختلف درخصوص تسويه حساب چك كند.مراحل اخذ مجوز آزمون جامع چگونه است؟
دانشجو درخواست صدور مجوز از آزمون جامع را به همراه نمره آزمون زبان به پذيرش تحصيلات تكميلي پرديس تحويل مي دهد و ظرف يك ساعت از تحويل مجوز را دريافت مي كند.مراحل اخذ مجوز دفاع از رساله دكتري چگونه است؟
دانشجو فرم اعلام وصول رساله را كه حداقل به امضاي چهار نفر از اساتيد شامل راهنما داور نماينده تحصيلات تكميلي ---- رسيده باشد به همراه مقالات ISI (با تاييد ISI بودن توسط استاد راهنما) فرم اعلام كفايت و ظرف يك ساعت از تحويل مجوز را در صورت نداشتن منعي درخصوص سنوات و يا مشكل آموزشي و يا بدهي(براي دانشجويان واجد شرايط پرداخت شهريه) صادر مي گردد.